Những điều cần biết khi soạn thảo văn bản

Chủ đề   RSS   
 • #497551 22/07/2018

  Những điều cần biết khi soạn thảo văn bản

  Để soạn thảo một văn bản sao cho “hoàn chỉnh” thì các bạn cần nắm rõ cách thức trình bày của từng bộ phận tạo nên một văn bản, các cách thức này được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2011/TT-BNV và sẽ được mình tổng hợp lại theo những nội dung dưới đây. Các bạn tham khảo, nếu có gì sai sót thì góp ý giúp mình nhé.

  1. Phần Quốc hiệu.

  - Quốc hiệu bao gồm 2 dòng:

  “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

  - Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”. Viết in hoa toàn bộ các chữ cái

  - Dòng thứ hai: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Chỉ viết hoa các chữ cái đầu của mỗi từ, giữa các từ có dấu gạch nối “-“.

  2. Phần tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

  - Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản gồm: tên cơ quan, tổ chức chủ quản và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

  - Tên cơ quan, tổ chức chủ quản và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải viết in hoa toàn bộ các chữ cái.

  - Có thể viết tắt các từ thông dụng như Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Việt Nam (VN).

  - Phía dưới tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản có đường kẻ ngang, nét liền, đội dài bằng 1/3 hoặc 1/2 độ dài của dòng chữ và cân đối so với dòng chữ.

  3. Phần số, ký hiệu của văn bản.

  - Đối với văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Quyết định, Nghị quyết...):

  Số: (số thứ tự của văn bản)/(năm ban hành)/(viết tắt loại văn bản)-(viết tắt cơ quan ban hành)

  Ví dụ: 46/2016/NĐ-CP

  - Đối với văn bản áp dụng quy phạm pháp luật (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, Bản án):

  Số: (số thứ tự văn bản)/(viết tắt loại văn bản)-(viết tắt cơ quan ban hành)

  Ví dụ: 17/QĐ-UBND

  - Đối với văn bản hành chính thông thường (biên bản, thông báo, báo cáo…):

  Số: (số thứ tự văn bản)/(viết tắt loại văn bản)-(cơ quan chủ quản)-(đơn vị soạn thảo)

  Ví dụ: Thông báo của UBND do Văn phòng UBND soạn thảo: Số 123/TB-UBND-VP

  - Đối với công văn:

  Số: (số thứ tự văn bản)/(viết tắt cơ quan chủ quản)-(viết tắt đơn vị soạn thảo)

  Ví dụ: Công văn của Chính phủ do Vụ Hành chính soạn thảo: Số: 123/CP-HC

  - Bảng viết tắt tên loại văn bản.

  Tên loại văn bản

   

  Chữ viết tắt

   

  Tên loại văn bản

   

  Chữ viết tắt

   

  Văn bản quy phạm pháp luật

   

  Văn bản hành chính

  Luật

  Lt

  Quyết định (cá biệt)

  Pháp lệnh

  PL

  Chỉ thị (cá biệt)

  CT

  Lệnh

  L

  Thông cáo

  TC

  Nghị quyết

  NQ

  Thông báo

  TB

  Nghị quyết liên tịch

  NQLT

  Chương trình

  Ctr

  Nghị định

  Kế hoạch

  KH

  Quyết định

  Phương án

  PA

  Thông tư

  TT

  Đề án

  ĐA

  Thông tư liên tịch

  TTLT

  Báo cáo

  BC

   

  Tờ trình

  TTr

  Biên bản

  BB

  Nguồn: sinh viên trường luật

   

   

   
  4341 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #501253   31/08/2018

  Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng như sau:

  "Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
   
  Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức)."
   
  Theo quy định này thì nếu doanh nghiệp muốn ban hành những văn bản hành chính mang tính nội bộ ví dụ như quyết định tăng lương, quyết định đi du lịch của công ty,... thì có phải tuân theo những nguyên tắc của Thông tư 01/2011/TT-BTC hay chỉ tham khảo các điều khoản tại Thông tư này nhỉ ??
   
  Báo quản trị |