DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Một số thuật ngữ tiếng Anh dùng trong thuế và kế toán

Accounting entry: ---- bút toán
Accrued expenses ---- Chi phí phải trả - 
Accumulated: ---- lũy kế
Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng
Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán - 
Advances to employees ---- Tạm ứng - 
Assets ---- Tài sản - 
Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán - 
Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
Cash ---- Tiền mặt - 
Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng - 
Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ - 
Cash in transit ---- Tiền đang chuyển - 
Check and take over: ---- nghiệm thu
Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 
Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng - 
Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - 
Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả - 
Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển - 
Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước - 
Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình - 
Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình - 
Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính - 
Equity and funds ---- Vốn và quỹ - 
Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá - 
Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính - 
Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường - 
Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường - 
Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường - 
Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng - 
Financial ratios ---- Chỉ số tài chính - 
Financials ---- Tài chính - 
Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho - 
Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình - 
Fixed assets ---- Tài sản cố định - 
General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp - 
Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán - 
Gross profit ---- Lợi nhuận tổng - 
Gross revenue ---- Doanh thu tổng - 
Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính - 
Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp - 
Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho - 
Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình - 
Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình - 
Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ - 
Inventory ---- Hàng tồn kho - 
Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển - 
Itemize: ---- mở tiểu khoản
Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính - 
Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính - 
Liabilities ---- Nợ phải trả - 
Long-term borrowings ---- Vay dài hạn - 
Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 
Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn - 
Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - 
Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn - 
Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho - 
Net profit ---- Lợi nhuận thuần - 
Net revenue ---- Doanh thu thuần - 
Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp - 
Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - 
Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - 
Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp - 
Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn - 
Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - 
Other current assets ---- Tài sản lưu động khác - 
Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác - 
Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác - 
Other payables ---- Nợ khác - 
Other receivables ---- Các khoản phải thu khác - 
Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác - 
Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu - 
Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên - 
Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước - 
Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế - 
Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - 
Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - 
Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường - 
Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - 
Receivables ---- Các khoản phải thu - 
Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng - 
Reconciliation: ---- đối chiếu
Reserve fund ---- Quỹ dự trữ - 
Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối - 
Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ - 
Sales expenses ---- Chi phí bán hàng - 
Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng - 
Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại - 
Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn - 
Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 
Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn - 
Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - 
Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - 
Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh - 
Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý - 
Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình - 
Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước - 
Total assets ---- Tổng cộng tài sản - 
Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn - 
Trade creditors ---- Phải trả cho người bán - 
Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ - 
Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi - 
Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang _

(Sưu tầm)

  •  4430
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…