Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2212/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0903763062 Đi động: 0903 763 062 Email: Lstrinhthanhbe@yahoo.com.vn Địa chỉ: 121 đƣờng số 12, Phƣờng 5, Quận 8, Phường 05, Quận 8, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-thanh-be-49652

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp