Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4435/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0208-3656372 Đi động: 0915463259 Email: invalid66185@gmail.com Địa chỉ: 18 Phan Đình Phùng, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-nghia-2453128

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH NGHĨA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp