Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8092/LS ngày 31/07/2013 Điện thoại: 0275-1202969255 Đi động: 01202969255 Email: invalid05264@gmail.com Địa chỉ: 18A2, Khu phố Bình Khởi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-gian-2306449

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH GIẢN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp