Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2142/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-904679012 Đi động: 0904679012 Email: vpls.nguyeminh@gmail.com Địa chỉ: 25 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-manh-ha-2238766

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp