Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-857093 Đi động: 0915245736 Email: mailels85@gmail.com Địa chỉ: 62 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Suối Hoa, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-thi-mai-1715667

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp