Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 647 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3572456 Đi động: 0905102425 Email: danang@pham.com.vn Địa chỉ: 147 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: http://www.pham.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và liên danh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp