Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 495/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3832933 Đi động: 0903366091 Email: shinichilykil@gmail.com Địa chỉ: 3B Đường 1/5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-cong-dung-2311291

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH CÔNG DUNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp