Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10007/LS ngày 30/07/2015 Điện thoại: 0203- Đi động: 0936982303 Email: duythai87@gmail.com Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên , Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-duy-thai-1083152

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯU ĐỨC QUAN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp