Hướng dẫn mới về điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh án

Chủ đề   RSS   
 • #494989 25/06/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Hướng dẫn mới về điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh án

  Chánh án được đề cập tại tiêu đề là Chánh án Tòa án các cấp, bao gồm: Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện.

  Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao công bố Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.

  Theo đó, để được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh án cần đáp ứng các điều kiện sau:

  * Đối với bổ nhiệm:

  - Đảm bảo tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức vụ bổ nhiệm theo quy định của Đảng, cơ quan có thẩm quyền và Tòa án nhân dân.

  - Không vi phạm quy định về những điều Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

  >>> Xem thêm: 19 Điều Đảng viên không được làm

  - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

  - Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (05 năm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

  Nếu cán bộ đang giữ chức vụ, do nhu cầu công tác mà được xem xét giao giữ chức vụ mới có phụ cấp chức vụ tương đương thì phải còn độ tuổi công tác từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

  Nếu cán bộ đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì điều kiện về tuổi bổ nhiệm thực hiện như quy định bổ nhiệm lần đầu.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không phải là người đang trong thời gian bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ; không trong trường hợp là vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý về tổ chức, nhân sự, kế toán – tài chính trong cơ quan, đơn vị đó.

  Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy họach, bổ nhiệm vào các chức danh cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

  Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy họach, chưa xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn

  * Đối với bổ nhiệm lại:

  Lưu ý: Cán bộ  lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định, phải xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

  Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: Sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều  kiện làm việc, sinh hoạt; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước... thì các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.

  Cán bộ không được bổ nhiệm lại được xem xét bố trí công tác khác.

  -  Được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành  nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

  - Cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

  - Đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ.

  - Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại:

  + Chậm  nhất  là  03  tháng  (90  ngày)  trước  ngày  hết  thời  hạn  bổ  nhiệm,  cơ quan quản lý cán bộ phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ  nhiệm lại hoặc không bổ  nhiệm lại  cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  + Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  -  Việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ tính đến tuổi nghỉ hưu không còn đủ thời gian công tác 05 năm, như sau:

  + Đối với cán bộ  lãnh đạo, quản lý còn từ  02 năm công tác trở  lên, thì phải thực hiện quy trình bổ  nhiệm lại theo quy định.  Thời hạn bổ  nhiệm  lại  được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

  + Trường hợp  còn dưới 02 năm công tác thì người đứng đầu và tập thể  lãnh đạo thảo luận, xem xét, nếu cán bộ còn đủ  sức khỏe, uy tín, đáp  ứng được yêu cầu nhiệm  vụ  thì  thống  nhất  biểu  quyết  (bằng  phiếu  kín),  lập  tờ  trình  cấp  có  thẩm quyền xem xét, quyết định  kéo dài thời gian giữ  chức vụ  cho đến khi đủ  tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân (file đính kèm).

   
  5874 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận