Hỏi về Xếp lương

Chủ đề   RSS   
 • #300368 02/12/2013

  Hỏi về Xếp lương

  1. Xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

            Tháng 9/2003: Tôi bắt đầu tham gia công tác tại Phường với chức danh Phó bí thư Đoàn Phường 7.

            Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2011: Là Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường 7 - hưởng lương hệ số 1,75 (có tham gia BHXH).

            Trong đó:

            - Tháng 10/2009: Tôi có bằng Trung cấp Thanh vận.

            - Tháng 01/2011: Tôi có bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

            Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 "quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

            Nhưng thực tế đến tháng 9/2011, tôi vẫn hưởng hệ số lương là 1,75 (chưa được xếp lương theo Nghị định 92).

            2. Chuyển xếp lương từ cán bộ chuyên trách sang Công chức:

            Do nhu cầu bố trí cán bộ, vào tháng 10/2011 tôi được lãnh đạo điều động từ Bí thư Đoàn TN Phường sang công chức Văn phòng thống kê phụ trách nội vụ (có văn bản xin ý kiến bố trí cán bộ của UBND Phường 7 tại tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/8/2011)

              Nhưng thực tế, trong tháng 11 - 12/2011: Tôi nhận lương hợp đồng hệ số 1,86.

            Tháng 01/2012: Tôi nhận Quyết định số 104/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc tuyển dụng công chức Phường 7 với chức danh Văn phòng – thống kê, hưởng lương 85% hệ số 1,86, ngân sách Phường 7 hỗ trợ 15% và phải tập sự 06 tháng.

            Tháng 4/2012: Tôi nhận Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc chuyển xếp lương công chức, hưởng hệ số 1,86.

            Đến tháng 8/2012: Nhận QĐ 1957/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc nâng bậc lương đến hạn (nhiệm kỳ thứ II của cán bộ chuyên trách) hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/12/2010).

            Tháng 8/2012: Nhận QĐ 1966/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc bảo lưu lương cho Công chức Phường 7 hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/10/2011 - 01/4/2012)

            Từ tháng 4/2012 đến nay: Tôi hưởng lương 1,86.

            (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã1. Xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

            Tháng 9/2003: Tôi bắt đầu tham gia công tác tại Phường với chức danh Phó bí thư Đoàn Phường 7.

            Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2011: Là Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường 7 - hưởng lương hệ số 1,75 (có tham gia BHXH).

            Trong đó:

            - Tháng 10/2009: Tôi có bằng Trung cấp Thanh vận.

            - Tháng 01/2011: Tôi có bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

            Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 "quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

            Nhưng thực tế đến tháng 9/2011, tôi vẫn hưởng hệ số lương là 1,75 (chưa được xếp lương theo Nghị định 92).

            2. Chuyển xếp lương từ cán bộ chuyên trách sang Công chức:

            Do nhu cầu bố trí cán bộ, vào tháng 10/2011 tôi được lãnh đạo điều động từ Bí thư Đoàn TN Phường sang công chức Văn phòng thống kê phụ trách nội vụ (có văn bản xin ý kiến bố trí cán bộ của UBND Phường 7 tại tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/8/2011)

              Nhưng thực tế, trong tháng 11 - 12/2011: Tôi nhận lương hợp đồng hệ số 1,86.

            Tháng 01/2012: Tôi nhận Quyết định số 104/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc tuyển dụng công chức Phường 7 với chức danh Văn phòng – thống kê, hưởng lương 85% hệ số 1,86, ngân sách Phường 7 hỗ trợ 15% và phải tập sự 06 tháng.

            Tháng 4/2012: Tôi nhận Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc chuyển xếp lương công chức, hưởng hệ số 1,86.

            Đến tháng 8/2012: Nhận QĐ 1957/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc nâng bậc lương đến hạn (nhiệm kỳ thứ II của cán bộ chuyên trách) hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/12/2010).

            Tháng 8/2012: Nhận QĐ 1966/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc bảo lưu lương cho Công chức Phường 7 hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/10/2011 - 01/4/2012)

            Từ tháng 4/2012 đến nay: Tôi hưởng lương 1,86.

            (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã1. Xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

            Tháng 9/2003: Tôi bắt đầu tham gia công tác tại Phường với chức danh Phó bí thư Đoàn Phường 7.

            Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2011: Là Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường 7 - hưởng lương hệ số 1,75 (có tham gia BHXH).

            Trong đó:

            - Tháng 10/2009: Tôi có bằng Trung cấp Thanh vận.

            - Tháng 01/2011: Tôi có bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

            Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 "quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

            Nhưng thực tế đến tháng 9/2011, tôi vẫn hưởng hệ số lương là 1,75 (chưa được xếp lương theo Nghị định 92).

            2. Chuyển xếp lương từ cán bộ chuyên trách sang Công chức:

            Do nhu cầu bố trí cán bộ, vào tháng 10/2011 tôi được lãnh đạo điều động từ Bí thư Đoàn TN Phường sang công chức Văn phòng thống kê phụ trách nội vụ (có văn bản xin ý kiến bố trí cán bộ của UBND Phường 7 tại tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/8/2011)

              Nhưng thực tế, trong tháng 11 - 12/2011: Tôi nhận lương hợp đồng hệ số 1,86.

            Tháng 01/2012: Tôi nhận Quyết định số 104/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc tuyển dụng công chức Phường 7 với chức danh Văn phòng – thống kê, hưởng lương 85% hệ số 1,86, ngân sách Phường 7 hỗ trợ 15% và phải tập sự 06 tháng.

            Tháng 4/2012: Tôi nhận Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc chuyển xếp lương công chức, hưởng hệ số 1,86.

            Đến tháng 8/2012: Nhận QĐ 1957/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc nâng bậc lương đến hạn (nhiệm kỳ thứ II của cán bộ chuyên trách) hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/12/2010).

            Tháng 8/2012: Nhận QĐ 1966/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc bảo lưu lương cho Công chức Phường 7 hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/10/2011 - 01/4/2012)

            Từ tháng 4/2012 đến nay: Tôi hưởng lương 1,86.

            (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã1. Xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

            Tháng 9/2003: Tôi bắt đầu tham gia công tác tại Phường với chức danh Phó bí thư Đoàn Phường 7.

            Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2011: Là Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường 7 - hưởng lương hệ số 1,75 (có tham gia BHXH).

            Trong đó:

            - Tháng 10/2009: Tôi có bằng Trung cấp Thanh vận.

            - Tháng 01/2011: Tôi có bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

            Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 "quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

            Nhưng thực tế đến tháng 9/2011, tôi vẫn hưởng hệ số lương là 1,75 (chưa được xếp lương theo Nghị định 92).

            2. Chuyển xếp lương từ cán bộ chuyên trách sang Công chức:

            Do nhu cầu bố trí cán bộ, vào tháng 10/2011 tôi được lãnh đạo điều động từ Bí thư Đoàn TN Phường sang công chức Văn phòng thống kê phụ trách nội vụ (có văn bản xin ý kiến bố trí cán bộ của UBND Phường 7 tại tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/8/2011)

              Nhưng thực tế, trong tháng 11 - 12/2011: Tôi nhận lương hợp đồng hệ số 1,86.

            Tháng 01/2012: Tôi nhận Quyết định số 104/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc tuyển dụng công chức Phường 7 với chức danh Văn phòng – thống kê, hưởng lương 85% hệ số 1,86, ngân sách Phường 7 hỗ trợ 15% và phải tập sự 06 tháng.

            Tháng 4/2012: Tôi nhận Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc chuyển xếp lương công chức, hưởng hệ số 1,86.

            Đến tháng 8/2012: Nhận QĐ 1957/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc nâng bậc lương đến hạn (nhiệm kỳ thứ II của cán bộ chuyên trách) hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/12/2010).

            Tháng 8/2012: Nhận QĐ 1966/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc bảo lưu lương cho Công chức Phường 7 hệ số 2,25 (kể từ ngày 01/10/2011 - 01/4/2012)

            Từ tháng 4/2012 đến nay: Tôi hưởng lương 1,86.

            (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

   
  2731 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận