Hỏi về quy định tại điều 52 Luật doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #317128 07/04/2014

  nta.orange.94

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2013
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 2 lần


  Hỏi về quy định tại điều 52 Luật doanh nghiệp

  Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này

  Một công ty trách nhiệm hữu hạn do 3 người A,B,C thành lập. Sau khi đc thành lập, A là giám đốc, B là chủ tịch hội đồng thành viên, Do điều hành kém nên B quyết định bãi nhiệm chức vụ giám đốc của A.

  Tôi muốn hỏi B có quyền làm như vậy ko?

  Và theo quy dịnh tại khoản 2 điều 52, tôi rất muốn luật sư giải thích cho tôi về đoạn " được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp..."là như nào được không ạ? tôi chưa hiểu rõ cụm từ này lắm

  Rất mong được các luật sự giúp đỡ

   
  6423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #317258   08/04/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Đại diện ở đây được hiểu là thí dụ cong ty có nhiều thành viên thì những người này ủy quyền cho 1 thành viên tham gia họp thì tươg đương với số tỉ lệ cổ phần của những người này sẽ được trao cho người đại diện.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  nta.orange.94 (09/04/2014)
 • #317428   09/04/2014

  nta.orange.94
  nta.orange.94

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2013
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 2 lần


  Như vậy, Giả sử nếu anh B va anh C nắm giữ trên 65% vốn điều lệ ...thì trong cuộc họp của hội đồng thành viên, nếu được sự đồng ý của C ,,, anh B có quyền quyết định việc bãi nhiệm chức vụ giám đốc của anh A ko ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #317510   10/04/2014

  halien92
  halien92

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2012
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 5 lần


  B k có quyền bãi nhiệm chức vụ GĐ của A nhé, bởi vì B là chủ tịch HĐTV thì chỉ có quyền và nghĩa vụ theo khoản 2 Điều 49 LDN "2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

  b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

  c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

  d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

  đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

  e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.".

  Việc bãi nhiệm B là quyền của của Hội đồng thành viên. B là chủ tịch HĐTV nên có quyền triệu tập họp HĐTV theo Điều 50 LDN. Cuộc họp HĐTV chỉ được tiến hành khi có đủ điều kiện ở Điều 51 LDN:

  "Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

  1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

  4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định."

  Quyết định bãi nhiệm A của HĐTV chỉ được thông qua tại cuộc họp khi "Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;". hoặc  " Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.". 

  Như vậy, giả sử, B và C nắm giữ 65% vốn điều lệ, và tại cuộc họp HĐTV, cả B, C đều bỏ phiếu bãi nhiễm A thì A mới bị bãi nhiệm. 

  Như vậy, B không có quyền bãi nhiễm chức vụ GĐ của A nhé, và thủ tục tiến hành cuộc họp phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật nhé bạn!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn halien92 vì bài viết hữu ích
  nta.orange.94 (14/04/2014)
 • #318253   14/04/2014

  nta.orange.94
  nta.orange.94

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2013
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 2 lần


  Cảm ơn bạn rất nhiều nhé hahien92

   
  Báo quản trị |