Hỏi về nghị định 108 về tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #391599 10/07/2015

  Hỏi về nghị định 108 về tinh giản biên chế

  Tôi là giáo viên dạy văn, mới thi tuyển viên chức tại sở giáo dục và tập sự từ ngày 01/12/2014 tại trường hai cấp học (THCS và THPT). Tính đến nay là mới công tác được khoảng 7 tháng. Nhưng hiệu trưởng lại cho rằng tôi thuộc vào đối tượng tinh giản biên chế. Trong khi tổ tôi gồm các GV như sau: Hai giáo viên văn: Điểm mới có bằng Cao đẳng Sư phạm văn; Giang: có bằng đại học nhưng chưa chuyển ngạch mà vẫn là gv THCS; 01 GV GDCD là GV trung học; các GV sau lúc trước là GV THCS nhưng bồi dưỡng và chuyển ngạch thành ngạch 15.113 (từ ngạch 15.a202 chuyển lên 15.113): Sơn, Kiều, Hằng ; Tú đã chuyển sang Giáo dục quốc phòng; Thủy và Tôi: GV trung học do sở giáo tuyển dụng. 

  Như vậy tôi có thuộc vài đối tượng tinh giản không. Nếu theo điều 15 của nđ 108 thì trình tự tinh giản đưa rá tinh giản biên chế theo thứ từ trước sau là những ai?

  Chân thành cảm ơn luật sư!

   
  6245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446720   17/02/2017

  Chào bạn,

   

  Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin có một số ý kiến chia sẻ như sau:

   

  Thứ nhất, bạn có thuộc đối tượng tinh giản không?

  Điều 6, nghị định 108 quy định về các trường hợp tinh giản biên chế cụ thể như sau:

  “Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

  b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

  c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

  d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

  đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

  2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

  3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

  4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

  5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

  6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Vì ở đây bạn chưa nói rõ về bằng cấp của bạn cũng như cụ thể quá trình công tác của bạn những năm liền kề năm tinh giảm biên chế nên tôi chưa thế đưa ra khẳng định về việc bạn thuộc trường hợp tinh giản biên chế hay không. Bạn có thể tham khảo quy định trên và dựa vào hoàn cảnh cụ thể của bạn để biết được mình có thuộc trường hợp tinh giản biên chế hay không.

  Thứ hai, Nếu theo điều 15 của nđ 108 thì trình tự tinh giản đưa rá tinh giản biên chế theo thứ từ trước sau là những ai?

  Cụ thể Điều 15, Nghị định 108 quy định:

  Điều 15. Trình tự xây dựng đề án tinh giản biên chế

  1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp cho cấp dưới, địa phương và tổ chức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

  2. Sắp xếp lại tổ chức, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tổ chức trung gian.

  3. Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo các nội dung sau:

  a) Xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  b) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;

  c) Lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất giữ lại làm việc ổn định, lâu dài;

  d) Xác định và lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong diện tinh giản biên chế.”

  Đây là quy định về trình tự (các bước) để xây dựng đề án tinh giản biên chế mà không phải là các điều kiện để từng bước lựa chọn tinh giản hay giữ lại ai nên không thể căn cứ vào quy định này để xét thứ tự những người sẽ bị tinh giản.

  Việc ai nằm trong danh sách tinh giản sẽ căn cứ vào việc họ có thuộc đối tượng tinh giản hay không. Để xác định điều này có thể các căn cứ được liệt kê tại Điều... đề cập ở trên như: có quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; Trình độ đào tạo chưa đạt theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;...

  Trọng phạm vi các thông tin  mà bạn cung cấp, tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến cơ bản như trên. Hy vọng đã có thể giải đáp phần nào thắc mắc của bạn. Việc đưa ra ý kiến dựa trên thông tin mà bạn cung cấp cũng như các quy định pháp luật hiện hành và chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp cần trao đổi thêm hoặc có vấn đề gì sai sót vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

  Trân trọng cảm ơn,
  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Trà

   

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |