Hóa Đơn đã mua của Chi Cục Thuế trước 01/01/2012, DN được tiếp tục sử dụng...theo CV 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011

Chủ đề   RSS   
 • #158910 03/01/2012

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Hóa Đơn đã mua của Chi Cục Thuế trước 01/01/2012, DN được tiếp tục sử dụng...theo CV 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011

  Công văn18036/BTC-TCT , ngày 30 tháng 12 năm 2011
  V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số51/2010/NĐ-CP và Thông tư số153/2010/TT-BTC 
  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


  Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số9299/VPCP-KTTH ngày 29/12/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

  1. Về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số51/2010/NĐ-CP, Thông tư số13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

  Để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, Bộ Tài chính hướng dẫn:
  Đối với các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng, để được sử dụng hóa đơn tự in thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư số13/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số153/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế tóan để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế tóan để khai thuế (tức doanh nghiệp khai thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  2. Về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24, Điều 25 Chương III Thông tư số153/2010/TT-BTC thì: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cụ thể: hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt, trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

  3. Về việc sử dụng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính sau ngày 01/4/2011
  Theo quy định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP thì trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế. Theo hướng dẫn tại Thông tư số153/2010/TT-BTC: Hóa đơn mua của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) được sử dụng đến hết Quý I/2011 (hết ngày 31/03/2011). Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số153/2010/TT-BTC.

  Trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế hoặc trường hợp người bán sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính giao cho người mua sau ngày 01/4/2011 thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể từng trường hợp phát sinh để xử lý, nếu hóa đơn có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh tóan và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các Tờ khai thuế giá trị gia tăng thì:

  - Đối với trường hợp người bán sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính giao cho người mua sau ngày 01/4/2011 thì người bán bị xử phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số51/2010/NĐ-CP. Người bán không phải hủy hóa đơn đã lập giao cho khách hàng. Trường hợp trước ngày ban hành công văn này, người bán đã thu hồi hóa đơn mua của Bộ Tài chính giao cho khách hàng sau ngày 01/4/2011 và đã lập hóa đơn mới thay thế thì người bán lưu toàn bộ hóa đơn đã thu hồi, không thực hiện hủy.

  - Đối với trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì người bán bị xử phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số51/2010/NĐ-CP. Ngoài việc bị xử phạt, người bán là cơ sở kinh doanh phải thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định, tại Thông báo phát hành hóa đơn phải liệt kê rõ số lượng hóa đơn đã sử dụng trước khi Thông báo phát hành.
  Người mua là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được căn cứ hóa đơn của người bán lập giao cho để kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch tóan chi phí vì người bán đã kê khai nộp thuế.

  Cục thuế phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ để các cơ sở kinh doanh hiểu nghĩa vụ phải gửi Thông báo phát hành trước khi sử dụng hóa đơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khănđặc biệt trong những tháng đầu năm 2012.

  4. Về việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế
  Theo quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC thì trong năm 2011, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

  Căn cứ quy định trên:
  Kể từ ngày 01/01/2012, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Đối với số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2012, nếu từ ngày 01/01/2012 doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp thực hiện hủy theo quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC.

  Trường hợp có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và phải báo cáo tình hình sử dụng tại Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2011 theo đúng quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC. Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp

  5. Về việc sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa

  Ngày 10/10/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số13518/BTC-TCT về việc sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hướng dẫn: “…Các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 trở về trước thì được chấp thuận.”

  Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp như sau: Trường hợp từ ngày 01/9/2011 đến hết ngày 31/12/2011, các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu thì được chấp thuận.


  Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục thuế biết. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn./.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC, CST (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, TCT (VT;CS (3b))thành
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 08/06/2012 09:50:43 CH Bỏ ưu tiên chủ đề. Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 03/01/2012 07:34:13 CH Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 03/01/2012 06:30:20 CH lỗi in đậm toàn bài

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  28224 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  duyenbt1984 (04/01/2012) hieuntvv (04/01/2012) daonhan (04/01/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #159058   04/01/2012

  thoannt
  thoannt
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2011
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2221
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 5 lần


  Chị BV ơi, nếu mua HĐ của CQ thuế thì cần mang theo những gì hả chị? (bên em là đơn vị sự nghiệp công lập nên vẫn thuộc diện được mua HĐ). Em cảm ơn chị ạ.
   
  Báo quản trị |  
 • #159391   05/01/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  thoannt viết:
  Chị BV ơi, nếu mua HĐ của CQ thuế thì cần mang theo những gì hả chị? (bên em là đơn vị sự nghiệp công lập nên vẫn thuộc diện được mua HĐ). Em cảm ơn chị ạ.


  Chào em !

  Thủ tục mua hóa đơn tại CQ Thuế theo quy định tại TT153/2010/TT-BTC như sau :

  3. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

  a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

  Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Khi đến mua hóa đơn, người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

  Kèm theo : Sổ mua hóa đơn !

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |