Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #435123 03/09/2016

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1867 lần


  Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Đây là hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Số

  SỐ HIỆU TK

   

  TT

  Cấp 1

  Cấp 2

  TÊN TÀI KHOẢN

  1

  2

  3

  4

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

   

   

   

   

  01

  111

   

  Tiền mặt

   

   

  1111

  Tiền Việt Nam

   

   

  1112

  Ngoại tệ

  02

  112

   

  Tiền gửi Ngân hàng

   

   

  1121

  Tiền Việt Nam

   

   

  1122

  Ngoại tệ

  03

  121

   

  Chứng khoán kinh doanh

   

   

  1211

  Cổ phiếu

   

   

  1212

  Trái phiếu

   

   

   

   

  04

  128

   

  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

   

   

  1281

  Tiền gửi có kỳ hạn

   

   

  1288

  Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

   

  05

  131

   

  Phải thu của khách hàng

   

   

   

   

  06

  133

   

  Thuế GTGT được khấu trừ

   

   

  1331

  1332

  Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

   

  07

  136

   

  Phải thu nội bộ

   

   

  1361

  Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

   

   

  1368

  Phải thu nội bộ khác

   

   

   

   

  08

  138

   

  Phải thu khác

   

   

  1381

  Tài sản thiếu chờ xử lý

   

   

  1386

  Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

   

   

  1388

  Phải thu khác

   

   

   

   

  09

  141

   

  Tạm ứng

   

  10

  151

   

  Hàng mua đang đi đường

   

  11

  152

   

  Nguyên liệu, vật liệu

  1

  2

  3

  4

  12

  153

   

   

  Công cụ, dụng cụ

   

  13

  154

   

  Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

   

  14

  155

   

   

  Thành phẩm

   

  15

  156

   

  Hàng hóa

   

   

   

   

  16

  157

   

  Hàng gửi đi bán

   

   

   

   

  17

  211

   

  Tài sản cố định

   

   

  2111

  TSCĐ hữu hình

   

   

  2112

  TSCĐ thuê tài chính

   

   

  2113

  TSCĐ vô hình

   

   

   

   

  18

  214

   

  Hao mòn tài sản cố định

   

   

  2141

  Hao mòn TSCĐ hữu hình

   

   

  2142

  Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

   

   

  2143

  Hao mòn TSCĐ vô hình

   

   

  2147

  Hao mòn bất động sản đầu tư

   

   

   

   

  19

  217

   

  Bất động sản đầu tư

   

  20

  228

   

  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

   

  21

  229

   

  2291

  2292

  2293

  2294

  Dự phòng tổn thất tài sản

  Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

  Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

  Dự phòng phải thu khó đòi

  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   

  22

  241

   

  Xây dựng cơ bản dở dang

   

   

  2411

  Mua sắm TSCĐ

   

   

  2412

  Xây dựng cơ bản

   

   

  2413

  Sửa chữa lớn TSCĐ

   

  23

  242

   

  Chi phí trả trước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

   

  24

  331

   

  Phải trả cho người bán

   

  1

  2

  3

  4

  25

  333

   

  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

   

   

  3331

  Thuế giá trị gia tăng phải nộp

   

   

  33311

  Thuế GTGT đầu ra

   

   

  33312

  Thuế GTGT hàng nhập khẩu

   

   

  3332

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

   

   

  3333

  Thuế xuất, nhập khẩu

   

   

  3334

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

   

   

  3335

  Thuế thu nhập cá nhân

   

   

  3336

  Thuế tài nguyên

   

   

  3337

  Thuế nhà đất, tiền thuê đất

   

   

  3338

  33381

  33382

  Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

  Thuế bảo vệ môi trường

  Các loại thuế khác

   

   

  3339

  Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

   

  26

  334

   

  Phải trả người lao động

   

   

   

   

  27

  335

   

  Chi phí phải trả

   

  28

  336

   

  Phải trả nội bộ

   

   

   

   

  29

  338

   

  Phải trả, phải nộp khác

   

   

  3381

  Tài sản thừa chờ giải quyết

   

   

  3382

  Kinh phí công đoàn

   

   

  3383

  Bảo hiểm xã hội

   

   

  3384

  Bảo hiểm y tế

   

   

  3385

  Bảo hiểm thất nghiệp

   

   

  3386

  Nhận ký quỹ, ký cược

   

   

  3387

  Doanh thu chưa thực hiện

   

   

  3388

  Phải trả, phải nộp khác

   

  30

  341

   

  3411

  3412

  Vay và nợ thuê tài chính

  Các khoản đi vay

  Nợ thuê tài chính

   

   

   

   

  31

  352

   

  3521

  3522

  3523

  3524

  Dự phòng phải trả

  Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

  Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

  Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

  Dự phòng phải trả khác

   

  312

  353

   

  Quỹ khen thưởng phúc lợi

   

   

  3531

  Quỹ khen thưởng

   

   

  3532

  Quỹ phúc lợi

   

   

  3533

  Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

   

   

  3534

  Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

   

  33

  356

   

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

   

   

  3561

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

   

   

  3562

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

   

   

   

   

  34

  411

   

  Vốn đầu tư của chủ sở hữu

   

   

  4111

  41111

  41112

  Vốn góp của chủ sở hữu

  Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

  Cổ phiếu ưu đãi

   

   

  4112

  Thặng dư vốn cổ phần

   

   

  4118

  Vốn khác

   

   

   

   

  35

  413

   

  Chênh lệch tỷ giá hối đoái

   

   

   

   

  36

  418

   

  Các quỹ  thuộc vốn chủ sở hữu

   

  37

  419

   

  Cổ phiếu quỹ

   

  38

  421

   

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

   

   

  4211

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

   

   

  4212

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

   

   

   

   

  39

  511

   

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

   

  5111

  Doanh thu bán hàng hóa

   

   

  5112

  Doanh thu bán các thành phẩm

   

   

  5113

  Doanh thu cung cấp dịch vụ

   

   

   

   

   

   

  5118

  Doanh thu khác

   

   

   

   

  40

  515

   

  Doanh thu hoạt động tài chính

   

  41

  521

   

  Các khoản giảm trừ doanh thu

   

   

  5211

  Chiết khấu thương mại

   

   

  5212

  Hàng bán bị trả lại

   

   

  5213

  Giảm giá hàng bán

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

   

   

   

   

  42

  611

   

  Mua hàng

   

   

   

   

  43

  631

   

  Giá thành sản xuất

   

  44

  632

   

  Giá vốn hàng bán

   

   

   

   

  45

  635

   

  Chi phí tài chính

   

  46

  642

   

  Chi phí quản lý kinh doanh

   

   

  6421

  Chi phí bán hàng

   

   

  6422

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

   

   

   

   

  47

  711

   

  Thu nhập khác

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

   

   

   

   

  48

  811

   

  Chi phí khác

   

  49

  821

   

  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

   

   

   

   

  50

  911

   

  Xác định kết quả kinh doanh

   

   

   

   

   

   
  19505 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  IcedCoffee (05/11/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận