DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên

Chủ đề   RSS   
 • #430935 15/07/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên

  DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên
   

  Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/2003;
  Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;
  Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;
  Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên,
   

   
  3444 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  trang_u (26/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận