DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự thảo thông tư : Mạng lưới hoạt động của NHTM - NHNN.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Số:      /2011/TT-NHNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày     tháng    năm 2011


Dự thảo lần 2

 
 

 


THÔNG TƯ

Quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm

và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp

của ngân hàng thương mại

----------------------------------

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghi định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các ngân hàng thương mại theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

........................

File đính kèm.

  •  15471
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…