CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC


Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm :

1. BÊN A : CÔNG TY
Địa chỉ :
Do Ông là đại diện.

2. BÊN B : ÔNG / BÀ :………………………………………………Sinh năm ……
CMND số : ………………………do CA tỉnh / TP ……………………cấp ngày :……………
Thừơng trú tại : ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận như sau :

Điều 1 : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại : …………………………………………………………………….. Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian : ……………………………….tháng .

Điều 2 : Thời gian làm việc từ : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giơ ăn cơm trưà ), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bẹânh, ốm đau ( có chứng nhận của cơ quan y tế).
Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian nhận lương là từ : ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp .

Điều 3 : Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.

Điều 4 : Hợp đồng thử việc có giá trị kể từ ngày ký . Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được các yêu cầu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên B không đáp ứng theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt , Bên B có trách nhiệm trả lương thử việc đầy đủ cho bên B.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B