Chủ tịch tỉnh có thể sẽ không được sử dụng xe công đi làm

Chủ đề   RSS   
 • #449039 08/03/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 458 lần


  Chủ tịch tỉnh có thể sẽ không được sử dụng xe công đi làm

  Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Công văn 2399/BTC-QLCS gửi đến các cơ quan, ban ngành liên quan nhằm xin ý kiến về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nhằm thay thế Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

   

  Dự thảo này có nhiều thay đổi đáng chú ý so với Quyết định 32/2015/QĐ-TTg bao gồm như sau:

   

  1. Công ty nhà nước không còn nằm trong đối tượng điều chỉnh và áp dụng

  Đây là thay đổi tại Điều 1 của Dự thảo. Ngoài ra, ở Điều này, quy định về xe ô tô không còn bị giới hạn ở số lượng chỗ ngồi từ 4 – 16 chỗ như quy định tại định 32/2015/QĐ-TTg.

   

  2. Quy định hình thức bố trí ô tô phục vụ công tác

   Bao gồm 3 hình thức:

  - Khoán kinh phí sử dụng ô tô

  - Thuê dịch vụ xe ô tô

  - Trang bị xe ô tô

   

  3. Việc sử dụng ô tô đối với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có sự thay đổi.

  Hiện tại, Bí thư Thành ủy của hai thành phố lớn nhất cả nước là Ủy viên của Bộ chính trị. Theo dự thảo thì chế độ sử dụng ô tô của của hai Đồng chí này này sẽ không giới hạn mức giá mua ô tô. Theo quy định cũ thì Bí thư Thành ủy 02 thành phố này chỉ được hưởng chế độ sử dụng ô tô với mức giá tối đa là 1.100 triệu đồng.

   

  4. Không còn định mức giá mua ô tô công với mức giá 920 triệu đồng/xe.

  Những đối tượng được hưởng với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/xe như trước đây không bị giới hạn về giá trị xe công. Ngoài ra, quy định này còn bổ sung thêm một số đối tượng thuộc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập như sau:

  - Chủ tịch hội đồng quản trị

  - Chủ tịch hội đồng thành viên

  - Tổng giám đốc

  Tuy nhiên, chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công có một quy định đổi mới đặc biệt cần lưu ý. Việc đưa đón cán bộ (các đối tượng như quy định) từ nơi ở tới nơi làm việc sẽ áp dụng hình thức khoán phí. Trừ trường hợp nào đặc biệt thì mới sử dụng xe ô tô công để đưa đón. Như vậy, chiếu theo quy định này thì có thể thấy những chức danh như Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh… có thể sẽ không được đưa đón đi làm bằng ô tô công.

  5. Thay đổi Định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

  - Đối với  Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Bộ Tài chính đưa ra hai phương án:

  + Phương án I: Có biên chế được giao dưới 50 người được trang bị tối đa 01 xe/02 đơn vị, có biên chế từ 50 người trở lên được trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. Riêng Văn phòng Bộ trang bị thêm 02 xe để phục vụ chức danh lãnh đạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định khi đi công tác.

  + Phương án II: Có biên chế được giao dưới 50 người được trang bị tối đa 01xe/03 đơn vị, có biên chế từ 50 người trở lên được trang bị tối đa 01 xe/02 đơn vị. Riêng Văn phòng Bộ, bổ sung thêm 02 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương.

  - Đối với các Tổng cục:

  + Phương án I: Có biên chế được giao dưới 50 người được trang bị tối đa 01 xe/03 đơn vị, có biên chế từ 50 người trở lên được trang bị tối đa 01 xe/02 đơn vị.

  + Phương án II: 01 xe /04 đơn vị (không phân biệt số lượng biên chế).

   

  6. Thay đổi tiêu chuẩn, định mức và bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

  - Các cơ quan cấp tỉnh theo quy định cũ thì định mức xe ô tô công là 02 xe/đơn vị, theo dự thảo mới thì đối với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có sự quy định rõ ràng và cụ thể hơn:

  + Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được trang bị tối đa không quá 04 xe/01 đơn vị;

  + Văn phòng Tỉnh ủy được trang bị tối đa không quá 02 xe/01 đơn vị;

  + Sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương, thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị.

  - Đối với các cơ quan cấp huyện, có hai phương án được Bộ tài chính đưa ra trong dự thảo:

  Phương án I: Được trang bị tối đa 02 xe/01 đơn vị.

  Phương án II: Được trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị.

  Việc quản lý xe theo phương thức tập trung; giao cho Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý để bố trí phục vụ công tác chung cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe trên địa bàn huyện.

  - Bổ sung thêm quy định đối với cơ quan, tổ chức… nằm ở miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với những tổ chức này, Bộ Tài chính đưa ra 02 phương án sử dụng xe ô tô công như sau:

  + Phương án I: Được trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị.

  + Phương án II: Không trang bị xe, các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác thì được khoán kinh phí hoặc thuê xe dịch vụ.

   

  7. Quy định sử dụng ô tô công tại doanh nghiệp

  - Tại các tập đoàn kinh tế: Được trang bị tối đa 03 xe phục vụ công tác chung

  - Tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc các tập đoàn, Bộ, Ngành, địa phương: Được trang bị tối đa 01 xe phục vụ công tác chung

   

  8. Quy định đối với ban quản lý dự án

  Sẽ bỏ quy định mua xe 12 -  16 chỗ ngồi với mức giá tối đa là  1.040 triệu đồng/xe

   

  9. Quy định về kinh phí khoán xe ô tô công

  - Các trường hợp khoán kinh phí:

  + Xe ô tô phục vụ chức danh quy định tại Điều 6 Quyết định này: thực hiện khoán (bắt buộc) kinh phí đưa đón từ nhà đến cơ quan và ngược lại. Trường hợp đi công tác nội thành, đi sân bay, đi công tác các địa phương khác (không đi bằng máy bay) được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung để phục vụ công tác hoặc nhận khoán theo phương thức tự nguyện.

  + Xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Quyết định này: thực hiện khoán kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác trong nội nội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở làm việc và đi sân bay. Trường hợp đi công tác tại địa phương khác (không đi bằng máy bay) được bố trí xe phục vụ công tác chung để phục vụ công tác hoặc nhận khoán theo phương thức tự nguyện.

  - Mức khoán kinh phí, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án:

  Phương án I: thực hiện khoán kinh phí với mức 6.500.000 đ/tháng; mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%;

  Phương án I)mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác, Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. Theo phương án này, đơn giá khoán thực hiện theo 02 phương án sau:

  + Phương án 1: đơn giá khoán là 16.000đ/km; được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%.

  + Phương án 2: đơn giá khoán được xác định trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương quyết định.

  - Thẩm quyền quyết định mức khoán:

  + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết định hình thức, mức khoán cố định theo tháng hoặc thanh toán trên cơ sở khoảng cách thực tế để áp dụng cho các chức danh thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  + Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn quyết định hình thức, mức khoán cố định theo tháng hoặc thanh toán trên cơ sở khoảng cách thực tế để áp dụng cho các chức danh thuộc phảm vi quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   

  10. Thuê xe dịch vụ

  - Căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường, cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong các trường hợp sau:

  + Xe ô tô hiện có không đủ để bố trí phục vụ công tác;

  + Cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe (có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 trở lên), nhưng không thuộc trường được trang bị xe phục vụ công tác chung theo quy định tại Điều 7 Quyết định này;

  + Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng được trang bị xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quyết định này nhưng không thực hiện trang bị xe mà lựa chọn hình thực thuê xe dịch vụ để phục vụ công tác.

  - Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

   

  11. Xử lý xe ô tô dôi dư

  - Bán chỉ định cho chức danh quy định Điều 6 Quyết định này (trường hợp chức danh đang sử dụng xe có đề xuất mua lại).

  -  Điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc thay thế xe cũ.

  - Bán bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá.

   

   

  Đây là chữ ký

   
  2422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận