Cho thuê đất nông nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #416717 25/02/2016

  chi188

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Cho thuê đất nông nghiệp

  Mọi người mạn phép cho em hỏi một chút ạ.

  Gia đình em ở quê có mấy sào ruộng, bố mẹ vẫn thường cấy gặt, nhưng nay lớn tuổi, lại có người đang hỏi thuê để thả cá.

  Các gia đình bên cạnh đều đồng ý, nên bố mẹ em cũng đang có ý định cho thuê.

  Giá cả thì em nghĩ không quan trọng lắm, nhưng thời hạn là tận 10 năm.

  Xin mọi người ai có mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp như vậy cho em xin, và những lưu ý là gì để sau này mình không bị thiệt. Quan trọng nữa, là hai bên chỉ là cá nhân, vậy sau khi ký kết hợp đồng có cần ra xã, huyện công chứng hay làm thủ tục gì không ạ.

  Em xin cảm ơn!

   
  51545 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #416739   25/02/2016

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7872
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 337 lần


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

   

   

  I. BÊN CHO THUÊ: (gọi tắt là Bên A):

  -*Ông ...............................

  CMND số                               :  

  Hộ khẩu thường trú              :

  Là chủ  sở hữu quyền sử dụng đất

  đích sử dụng đất: ............; thời hạn sử dụng : lâu dài.

   căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số R .......... vào sổ cấp giấy chứng nhận số 01164/6B QSDĐ/1886/UB do UBND thành phố ...... cấp ngày 19/01/2001 Đăng ký thay đổi ngày  28/07/2009.

  II. BÊN THUÊ:  (gọi tắt là Bên B):

  Do ông ( bà)                         :  

  CMND số                               :  

  Hộ khẩu thường trú              :

  Hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng thuê toàn bộ (một phần) quyền sử dụng đất với nội dung như sau:

   

   

  ĐIỀU 1

  ĐỐI TƯỢNG  CỦA HỢP ĐỒNG

   

  Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ (một phần)  quyền sử dụng đất, diện tích: ....m2 thuộc thửa đất số 896-371   , tờ bản đồ số 2, địa chỉ thửa đất:....................;  mục đích sử dụng đất:..........; thời hạn sử dụng : ..............

  Phần diện tích , và vị trí đất cho thuê bên A và bên B cam kết đã tự xác định bằng biên bản riêng.

   

  ĐIỀU 2

  THỜI HẠN CHO THUÊ

   

  Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là 01 ( một) năm kể từ ngày 08/10/2009 đến ngày 08/10/2010.

  ĐIỀU 3

  MỤC ĐÍCH THUÊ

   

              Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là: thuê để làm .............

   

  ĐIỀU 4

  GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

   

  *  Giá cho thuê là        : .................đồng/ tháng ( ba triệu đồng trên một tháng)

  * Tiền thuê được Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.

  *Trả thường kỳ hai tháng  một lần vào ngày 01 đến ngày 10 dương lịch của tháng đầu tiên.

  * Bên Thuê thực hiện việc đặt cọc trước số tiền là 18.000.000 đồng ( mười tám triệu đồng chẵn). Số tiền này Bên A sẽ hoàn trả lại Bên B khi thanh lý Hợp đồng .Nếu Bên B tự ý ngưng Hợp đồng trước thời hạn sẽ mất số tiền đã đặt cọc. Ngược lại, nếu bên A tự ý ngưng Hợp đồng trước thời hạn sẽ phải trả cho bên B số tiền đã nhận cọc và bồi thường cho bên B số tiền tương đương với số tiền đã nhận cọc.Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

  ĐIỀU 5

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

   

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Giao quyền sử dụng đất  cho bên B theo đúng ngày Hợp đồng có giá trị và đảm bảo cho bên B được sử dụng đất tron vẹn và riêng rẽ trong thời gian thuê.

  - Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

  - Chuyển giao đất đúng như đã thỏa thuận tại điều 1 nêu trên cho bên B.

  - Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

  - Nộp thuế sử dụng đất;

  - Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;

  - Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại;

   

   

  ĐIỀU 6

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

   

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

  - Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất;

  - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;

  - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của                             người sử dụng đất xung quanh;

  - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản.

   - Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê;

   

  2. Bên B có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;

  - Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;

  - Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.

   

  ĐIỀU 7

  CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   

  Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây :

  1.      Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

  2.      Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

  3.      Caùc beân ñaõ kieåm tra vaø xaùc nhaän ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng naøy laø coù thaät vaø khoâng ñeà nghò Coâng Chöùng Vieân phaûi xaùc minh hoaëc yeâu caàu giaùm ñònh.

  4.      Trong trường hợp bất khả kháng mà không thể tiếp tục việc thuê nhà trên thì các bên có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho bên kia biết trong thời hạn 30 ngày. Trong thời hạn này, khi có sự thống nhất ý kiến của bên kia , hai bên có thể kết thúc hợp đồng cho thuê trước thời hạn.

   

  ĐIỀU 8

  TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

   

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 9

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

            1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng dưới đây.

            2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, và xác định đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

            3. Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản gồm 05 tờ, 05 trang), có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, lưu tại Văn Phòng Công Chứng 01 bản.

   

            BÊN A                                                                                                  BÊN B

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 25/02/2016 07:56:38 CH xóa 1 km khoảng trống cuối bài

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  chi188 (25/02/2016)
 • #416741   25/02/2016

  chi188
  chi188

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn bạn đã gửi mình mẫu hợp đồng.

  Mình đọc thì thấy mình cần đưa hợp đồng ra văn phòng công chứng là được, không nhất thiết phải ra xã hay huyện đúng không bạn?

  Cho mình hỏi thêm khi ra văn phòng công chứng cần tài liệu gì không bạn? Chỉ cần CMND hay cần cả giấy tờ đất cho thuê?

   
  Báo quản trị |  
 • #416784   26/02/2016

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7872
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 337 lần


  Chào bạn

  Theo quy định của Luật Đất đai 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất nêu rõ: “Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
   Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
  Như vậy, theo quy định nêu trên, khi gia đình bạn làm các thủ tục cho thuê thì sau khi hai bên thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng cho thuê phải tiến hành công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  Trên đây là một vài trao đổi với bạn.
  Trân trọng!

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  chi188 (26/02/2016)
 • #416838   26/02/2016

  phamcuong1080
  phamcuong1080

  Mầm

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2014
  Tổng số bài viết (75)
  Số điểm: 780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 26 lần


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
   

   

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Hôm nay, ngày …..tháng …….năm 201……., tại Văn phòng Công chứng

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

   

  Chúng tôi gồm có:

  - Bên cho thuê: (sau đây gọi là bên A)

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………….

  - Bên thuê: (sau đây gọi là bên B)

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………..

       Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê nhà  và quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau:

   

  ĐIỀU 1

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO THUÊ

  Bên A đồng ý cho bên B thuê quyền sử dụng đất theo:

  * Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất  số: …………………, do ……………………………………………………..cấp ngày …………... Số vào sổ cấp GCN: …………………………..Cụ thể như sau:

   

  Thửa đất số: ……………..,   Tờ bản đồ số: ………………

  Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  Diện tích: ……………m2, (Bằng chữ:………………………………………

  ………………………………………………………………………………)

  Hình thức sử dụng: ………………………………………………………….

  Mục đích sử dụng: ………………………………………………………….

  Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………..

  Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

   

  ĐIỀU 2

  THỜI HẠN THUÊ

  Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là …………………………………………………, kể từ ngày ………………… đến ngày …………………………………….

   

  ĐIỀU 3

  MỤC ĐÍCH THUÊ

  Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: …………………………………………………………………………………….

   

  ĐIỀU 4

  GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá thuê quyền sử dụng đất từng năm là:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

  ĐIỀU 5

    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Giao quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho bên B vào thời điểm đã được công chứng;

  - Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn và sử dụng nhà đúng mục đích;

  - Bên A muốn chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất phải thông báo cho bên B trước 02 tháng;

  - Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định trong thời hạn cho thuê;

  - Nộp các khoản thuế về đất kể cả các khoản thuế liên quan đến hợp đồng thuê quyền sử dụng đất này.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất;

  - Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng quyền sử dụng đất không đúng mục đích, hoặc làm giảm giá trị quyền sử dụng đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả quyền sử dụng đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;

  - Yêu cầu bên B trả lại quyền sử dụng đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

   

  ĐIỀU 6

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Sử dụng quyền sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

  - Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của quyền sử dụng đất;

  - Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo phương thức đã thoả thuận tại điều 4 của hợp đồng thuê này;

  - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của những người xung quanh;

  - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;

  - Trả lại quyền sử dụng đất cho bên A sau khi hết thời hạn thuê;

  - Thanh toán tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thuê đất (nếu có)  trước khi trả lại quyền sử dụng đất;

  - Bên B muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên A trước 01 tháng.

  2. Bên B có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên A giao quyền sử dụng đất đúng như thỏa thuận trong hợp đồng thuê đất;

  - Được sử dụng quyền sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thỏa thuận.

   

  ĐIỀU 7

  VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

            Thuế[1] và lệ phí công chứng liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do bên ............................................... chịu trách nhiệm nộp.

  Thuế phát sinh từ việc kinh doanh của bên thuê thì bên thuê chịu trách nhiệm nộp.

   

  ĐIỀU 8

  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

              Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 9

  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan

  1.1. Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

  1.2. Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được cho thuê theo quy định của pháp luật;

  1.3. Tại thời điểm giao kết hợp đồng này:

        a/ Quyền sử dụng đất không có tranh chấp;

        b/ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   

  1.4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

  2. Bên B cam đoan

  2.1. Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

  2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

  2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  2.5 Nếu không trả tiền thuê quyền sử dụng đất đúng theo hàng năm thì bên A có quyền lấy lại quyền sử dụng đất;

   

  ĐIỀU 10

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Các bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này;

  2. Các bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký tên (hoặc điểm chỉ) vào hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

            Bên A

  Ký, ghi rõ họ tên

  Bên B

  Ký, ghi rõ họ tên

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Hôm nay, ngày ……………….  (ngày ……………  tháng ………….. năm ………………………. );

  Tại ………………………………………..,………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..;

  Tôi: …………………………, Công chứng viên, Văn phòng Công chứng ……………………………………………………………………………………….

  CHỨNG NHẬN

   

  Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất được giao kết giữa các bên:

  - Bên cho thuê: (sau đây gọi là bên A)

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………….

  - Bên thuê: (sau đây gọi là bên B)

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Ông/Bà: …………………………….., sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số: ……………………., do Công an ………………... cấp ngày …………...

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  - Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng (giao dịch) này;

  - Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng (giao dịch) có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

  - Mục đích, nội dung của hợp đồng (giao dịch) không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  - Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ hợp đồng (giao dịch) này; đồng ý toàn bộ nội dung hợp đồng (giao dịch), đã ký (hoặc điểm chỉ) vào hợp đồng (giao dịch) này trước mặt tôi.

  - Hợp đồng (giao dịch) này được lập thành 03bản chính (mỗi bản chính gồm  05tờ, 05trang), có giá trị pháp lý như nhau:

  + Bên A: 01bản chính;

  + Bên B: 01bản chính;

  + Lưu tại VP Công chứng …..………, tỉnh …………………: 01bản chính.

  Số công chứng: …………, quyển số: ………. TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                      CÔNG CHỨNG VIÊN

   

   

                                                                                

                                                                                

      

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamcuong1080 vì bài viết hữu ích
  chi188 (26/02/2016) Hoang_diem (21/06/2018)
 • #416850   26/02/2016

  chi188
  chi188

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Một lần nữa cảm ơn bạn vì những thông tin hữu ích mà bạn gửi tới mình.

  Chúc bạn một ngày vui vẻ!:)))))

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chi188 vì bài viết hữu ích
  Anlhk33-DLU (26/02/2016)