Chính sách cho cán bộ cấp xã sắp thôi việc và mức hưởng bảo hiểm năm 2019

Chủ đề   RSS   
 • #534148 30/11/2019

  Chính sách cho cán bộ cấp xã sắp thôi việc và mức hưởng bảo hiểm năm 2019

  Chính sách cho cán bộ cấp xã sắp thôi việc và mức hưởng bảo hiểm được quy định như sau:

  1/Cán bộ xin thôi việc được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:

  Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

  “Điều 11. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

  1. Cán bộ cấp xã quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này; công chức cấp xã quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định này và cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao động, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu hàng tháng.”

  => Như vậy, cán bộ cấp xã được hưởng BHXH một lần khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu, được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ 20 năm đóng BHXH, trong trường hợp cán bộ công chức chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa hưởng BHXH một lần và có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm thì được hưởng lương hưu hằng tháng.

  2/ Mức hưởng lương hưu hằng tháng:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

  Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”

  => Như vậy, trong trường hợp cán bộ cấp xã nghỉ hưu năm 2020, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 49% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   
  1003 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận