“Bình luận Chương III dự thảo Luật Thủ đô, trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô, thực tiễn và kiến nghị”.

Chủ đề   RSS   
 • #204775 01/08/2012

  HaiLHK30B

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 368
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  “Bình luận Chương III dự thảo Luật Thủ đô, trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô, thực tiễn và kiến nghị”.

  Mọi người cùng cho mình ý kiến nhé!

  “Bình luận Chương III dự thảo Luật Thủ đô, trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô, thực tiễn và kiến nghị”.

   

  CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THỦ ĐÔ

   

  Điều 25. Trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội

   
  1. Quốc hội giám sát tối cao việc thi hành Luật Thủ đô; định kỳ 5 năm xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô.
   
  2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hành Luật Thủ đô.
   

  Điều 26. Trách nhiệm của Chính phủ

   
  1. Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô.
   
  2. Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các quy định của Luật Thủ đô; huy động Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia, phối hợp, hỗ trợ Thủ đô trong từng lĩnh vực cụ thể.
   
  3. Phê duyệt chiến lược quản lý phát triển đô thị Vùng Thủ đô và Thủ đô theo đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
   
  4. Báo cáo Quốc hội việc thi hành Luật Thủ đô.
   

  Điều 27. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

   
  Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
   
  1. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xây dựng chiến lược phát triển ngành, quy hoạch ngành, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô;
   
  2. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khi triển khai các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn Thủ đô để bảo đảm quản lý thống nhất theo quy hoạch.
   

  Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   
  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô; chủ động mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác với Thủ đô phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phát triển Thủ đô.
   

  Điều 29. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

   
  1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các quy định của Luật Thủ đô và chịu trách nhiệm về những sai phạm, yếu kém xảy ra trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô.
   
  2. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô.
   
  3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
   
  a) Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan trung ương, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước;
   
  b) Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô;
   
  c) Hằng năm, báo cáo Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô.
   

  Điều 30. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống trên địa bàn Thủ đô

   
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống trên địa bàn Thủ đô có trách nhiệm tham gia xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
   
   
  5568 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận