DanLuat 2014

Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #14782 01/01/2009

  phamthanh_isc

  Sơ sinh
  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê ô tô

  Hiện tại công ty tôi đang cần thanh lý hợp đồng thuê ô tô.
  Tuy nhiên, tôi lại ko thạo về các biên bản thanh lý cho thuê. Ai có xin cho tôi tham khảo. Xin cảm ơn nhiều!
   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14783   30/12/2008

  Lucy_3112
  Lucy_3112
  Top 150
  Mầm

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (253)
  Số điểm: 807
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <meta content="Word.Document" name="ProgId" /> <meta content="Microsoft Word 12" name="Generator" /> <meta content="Microsoft Word 12" name="Originator" /> <link href="file:///C:\DOCUME~1\Ben7\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /> <link href="file:///C:\DOCUME~1\Ben7\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" /> <link href="file:///C:\DOCUME~1\Ben7\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" /><!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  -------------***-----------------

   

   

  Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång thuª xe

   

   

            H«m nay, ngµy ……………. th¸ng ……..n¨m ……….., t¹i: ………………………., Chóng t«i gåm cã:

  I - Bªn A: Bªn Cho thuª xe………………………………………….

  Do «ng (bµ): …………………………, ……………… lµm ®¹i diÖn.

  §Þa chØ: …………………………………………………….

  II - Bªn B: Bªn thuª xe ………………………………………………………………..

  Do «ng: ……………………………. chøc vô: ………………….. lµm ®¹i diÖn   

  §iÖn tho¹i: ………………….., di ®éng: ……………………..

  . §Þa chØ: …………………………………………………….

  Hai bªn tho¶ thuËn thanh lý hîp ®ång víi c¸c néi dung sau:

  §iÒu I: Bªn A vµ bªn B ®· hoµn thµnh néi dung c«ng viÖc theo ®óng hîp ®ång sè...../H§TX ®· ký víi nhau ngµy ., cô thÓ lµ:

  Bªn A ®· hoµn thµnh viÖc ®­a ®ãn bªn B……/………/………..

  +) Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký lµ: ………………… ®ång  (Bằng chữ…………)

  +) Bªn B thèng nhÊt tr¶ sè tiÒn theo hîp ®ång cho bªn A.

  +) Bªn A nhËn ®ñ tiÒn cña bªn B giao.

  §iÒu II: Hai bªn thèng nhÊt thanh lý hîp ®ång sè......./H§TX .

  Biªn b¶n thanh lý nµy ®­îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau mçi bªn gi÷ 01 b¶n lµm c¬ së thanh to¸n./.

   

                            §¹i diÖn bªn b                            §¹i diÖn bªn a

   

   

   
  Báo quản trị |