DanLuat 2014

Chủ đề chưa có phản hồi

139 Trang «<42434445464748>»
 • 28/10/2014, 01:57:33 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  CÂU HỎI MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ

   

  Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật tư pháp quốc tế?

  a.     Quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài theo quan điểm của pháp luật Việt Nam.

  b.     Quan hệ dân sự quan hệ thương mại, quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ lao động, quan hệ về tố tụng giữa các cá nhân và pháp nhân.

  c.      Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng giữa các cá nhân và pháp nhân.

  d.     Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài.

  e.      Câu b, d đúng.

   

  Câu 2: Quan hệ Tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam bắt buộc.

  a.     Phải là quan hệ dân sự có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Người nước ngoài là những người mang quốc tịch nước ngoài (không đồng thời mang quốc tịch Việt Nam) và người không quốc tịch.

  b.     Phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nhưng khi thiết lập quan hệ đó thì các bên phải cư trú trên cùng một lãnh thổ.

  c.      Phải là quan hệ dân sự giữa những chủ thể có quốc tịch khác nhau.

  d.     Phải là quan hệ dân sự có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, có khách thể của quan hệ đó ở nước ngoài (Ví dụ: Tài sản là đối tượng của quan hệ nước ngoài) và có sự kiện pháp lý là căn cứ xác lập thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài (Ví dụ: hai công dân Việt Nam kết hôn tại Pháp).

  e.      Tất cả đều sai.

   

  Câu 3: Tư pháp quốc tế chỉ điều chỉnh những quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài giữa:

  a.     Những cá nhân với nhau.

  b.     Những người nước ngoài với nhau.

  c.      Những cá  nhân, pháp nhân với nhau trên lãnh thooer của một quốc gia sở tại hoặc trên lãnh thổ của quốc gia mà cá nhân, pháp nhân đó mang quốc tịch.

  d.     Cá nhân, pháp nhân của một nước với cá nhân, pháp nhân quốc gia nước ngoài.

  e.      Tất cả đều sai.

   

  Câu 4: Quy phạm xung đột trong luật Tư pháp quốc tế là:

  a.     Quy phạm mang tính chất hướng dẫn.

  b.     Quy phạm điều chỉnh chỉ có trong pháp luật quốc giá.

  c.      Quy phạm đặc biệt.

  d.     Câu a và c đúng.

  e.      Quy phạm điều chỉnh trực tiếp các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài giữa các cá nhân, pháp nhân và quốc gia  (chủ thể đặc biệt).

   

  Câu 5: Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế là:

  a.     Những quy phạm pháp luật trong hệ thống mâu thuẫn nhau.

  b.     Hiện tượng hai hệ thống pháp luật quy định trái ngược nhau về một vấn đè vì các nước có điều kiện kinh tế, chế độ xã hội khác nhau thì thông thường sẽ có nội dung pháp luật không giống nhau.

  c.      Hiện tượng quy định của hai quốc gia giống nhau nhưng cách giải thích khác nhau.

  d.     Hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng có thể được điều chỉnh một quan hệ phát sinh.

  e.      Câu b và c đúng.

   

  Câu 6: Xung đột pháp luật:

  a.     chỉ xảy ra trong các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại và tố tụng.

  b.     Không chỉ xảy ra trong các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng  có yếu tố nước ngoài mà còn xảy ra trong các quan hệ pháp luật khác.

  c.      Không bao giờ xảy ra trong luật hình sự và hành chính.

  d.     Câu a và c đúng.

  e.      Tất cả điều sai.

   

  7. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong Tư pháp quốc tế :

  a. Là nghĩa vụ bắt buộc của quốc gia khi có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến hoặc có sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng hoặc trong trường hợp không có quy phạm xung đột dẫn chiếu và cũng không có sự thỏa thuận nhưng viêc áp dụng pháp luật nước ngoài là cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích các bên

  b. Phải do sự thỏa thuận của các quốc gia với nhau thông qua điều ước quốc tế

  c. Là nghĩa vụ bắt buộc chỉ có khi có quy phạm xung đột thống nhất dẫn chiếu đến nếu không trái với trật tự công cộng của quốc gia đó

  d. Là quyền của quốc gia dựa trên điều ước quốc tế hay dựa trên nguyên tắt “có đi , có lại” khi không có điều ước quốc tế

  e. Tất cả đều đúng

   

  8. Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam nếu:

  a. Giao dịch dạn sự mà người đó tham giai được xác lập thực hiện tại Việt Nam trong trường hợp không có điều ước quốc tế quy định

  b. Giao dịch dân sự mà người đó tham gia có một bên là công dân hay pháp nhân Việt Nam

  c. Giao dịch dân sự mà người đó tham gia không trái với pháp luật Việt Nam

  d. Nội dung giao dịch dân sự mà người đó tham gia sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam

  e. Câu c va d đúng

   

  9. Theo pháp luật Việt Nam, trong trường hợp giao kết hợp đồng vắng mặt thì việc xác định nơi giao kết hợp đồng phải:

  a. Tuân theo pháp luật của nước nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi co trụ sở chính của pháp nhân là bên được đề nghị giao kết hợp đồng

  b. Tuân theo pháp luật Việt Nam nếu bên được đề nghị giao kết hợp đồng là cá nhân cư trú tại Việt Nam hoặc là pháp nhân có trụ sở chính tại Việt Nam

  c. Tuân theo pháp luật Việt Nam nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng là cá nhân cư trú tại Việt Nam hoặc là pháp nhân có trụ sở chính tại Việt Nam

  d. Tuân theo pháp luật của nước nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi có thành lập của pháp nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng

  e. Tất cả đều sai

   

  10. Tư Pháp quốc tế là một ngành luật độc lập:

  a. Thuộc hệ thống luật pháp quốc tế

  b. Thuộc hệ thống pháp luật quốc gia

  c. Vừa thuộc hệ thống pháp luật quốc tế, vừa thuộc hệ thống quốc gia

  d. Thuộc hệ thống pháp luật quốc gia, điều chỉnh những mối quan hệ phát sinh trong đời sống quốc tế .

  e. Tất cả đều sai

   

  11. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo điều 758 Bộ luật dân sự (2005) Việt Nam là quan hệ dân sự:

  a. Có tất cả các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là cá quan hệ dân sự có căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài

  b. Có một bên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

  c. Có người nước ngoài tham gia

  d. Câu b, c đúng

  e. Tất cả điều sai

   

  12.Theo pháp luật Việt Nam, trường hợp chủ doanh nghiệp là người nước ngoài nhưng doanh nghiệp đó thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, nếu xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam thì tranh chấp lao động này:

  a. Là tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài

  b. Không phải là tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài

  c. Là tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài nếu tranh chấp này có liên quan đến tài sản ở Việt Nam

  d. Cả câu b, c đúng

  e. Có yếu tố nước ngoài hay không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người xét xử

   

  13. Công ty Việt Nam đại diện là ông Chong GI Lee Tổng giám đốc đả ký hợp đồng mua bán xe ô tô theo phương thức trả chậm cho công ty trach nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Tân Á( doanh nghiệp Việt Nam ). Hợp đồng này là:

  a. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài

  b. Hợp đồng không có yếu tố nước ngoài

  c. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài nếu như được ký kết ở nước ngoài

  d. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài nếu như đối tượng ( xe ô tô) nằm ở Việt Nam

  e. Câu b, c đúng

   

  14. Công ty trách nhiệm hữu hạn A do ông William Selheij  làm tổng giám đốc có tranh chấp liên quan đến các thiết bị gas đã giao cho công ty B do ông Google làm tổng giám đốc. Giả thuyết rằng cả hai công ty đều là doanh nghiệp Việt Nam thì:

  a. Tranh chấp trên là tranh chấp không có yếu tố nước ngoài

  b. Tranh chấp trên là tranh chấp có yếu tố nước ngoài do tổng giám đốc của hai công ty đều la người nước ngoài

  c. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài vì có một trong ba yếu tố được quy định tại điều 758 BLDS 2005

  d. Câu b, c đúng

  e. Tất cả đều sai

   

  15. Trường  hợp ông Juliem có quốc tịch Pháp đã ủy quyền cho ông Hải( công dân Việt Nam) cư trú tại TP.HCM thực hiện hợp đồng mua bán nhà với một công dân Việt Nam tại Việt Nam. Hợp đồng mua bán nhà này là hợp đồng mua bán:

  a. Không có yếu tố nước ngoài

  b. Không có yếu tố nước ngoài ông Hải – người được ủy quyền là công dân Việt Nam giao kết hợp đồng với một công dân Việt Nam

  c. Còn đang tranh cải về việc xác địnhyếu tố nước ngoài hay không

  d. Có yếu tố nước ngoài do ông Juliem là người nước ngoài

  e. Tất cả đều sai

   

  16. Công ty A( Doanh nghiệp Việt Nam) mua của một Cong ty Thụy Điển( doanh nghiệp nước ngoài) bộ thiết bị phân tích khí gas. Công ty A đã ủy thác cho công ty B nhận lô hàng tại kho của nhà sản xuất và vận chuyển về Hà Nội. Công ty A có đơn yêu cầu công ty Bảo Hiểm BĐ bảo hiểm cho lô hàng. Công ty A trả chi phí bảo hiểm, theo tình huống trên thì:

  a. Giữa công ty A và công ty B là quan hệ không có yếu tố nước ngoài

  b. a. Giữa công ty A và công ty B là quan hệ  có yếu tố nước ngoài

  c. Giữa công ty A và công ty bảo hiểm là quan hệ có yếu tố nước ngoài

  d. Câu b, c đúng

  e. Tất cả đều sai

   

  17. Người Việt Nam định cư nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam bao gồm:

  a. Người Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài nhưng chưa nhập quốc tịch nước ngoài

  b. Người Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài

  c. Người đã xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống ở nước ngoài nhưng chưa nhập quốc tịch nước ngoài nhưng chưa nhập quốc tịch nước ngoài

  d. Câu a, b đúng

  e. Tất cả đều sai

   

  18. Anh A có quốc tịch Việt Nam ra nước ngoài theo diện hợp tác lao động. Sau khi hết thời hạn hợp đồng anh A ở lại nước ngoài. Tuy nhiên, anh không được nước ngoài cho phép cư trú. Sau đó anh A quay về Việt Nam cưới vợ (chị B là công dân Việt nam). Theo pháp luật Việt Nam thì quan hệ hôn nhân này là quan hệ hôn nhân:

  a. Có yếu tố nước ngoài

  b. Không có yếu tố nước ngoài

  c. Chưa được quy định có yếu tố nước ngoài hay không theo pháp luật Việt Nam

  d. Chưa được quy định có yếu tố nước ngoài hay không theo pháp luật Việt Nam nhưng trên thực tế có cơ quan có thẩm quyền xem đây là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài để giải quyết về điều kiện kết hôn

  e. Tất cả dều sai

  19. Nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam rất đa dạng. Đó có thể là:

  a. Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, án lệ

  b. Nguồn quốc tế, nguồn quốc nội

  c. Pháp luật quốc qia, diều ước quốc tế

  d. Câu a, b đúng

  e. Tất cả điều sai

   

  20. Quy pham thực chất trong tư pháp quốc tế là:

  a. Quy phạm không trực tiếp điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên mà chỉ đưa nguyên tắc “Chọn luật”

  b. Quy phạm mang tính chất hướng dẩn

  c. Quy phạm chỉ nằm trong nguồn quốc nội (Pháp luật quốc gia)

  d. Quy phạm chỉ nằm trong nguồn quốc tế

  e. Tất cả điều sai

   

  21. Việc dân sự có yếu tố nước ngoài liên quan đến việc tuyên bố công dân nước ngoài bị mất năng lực hành vi dân sự trong trường hợp họ cư trú, làm ăn, sinh sống ở Việt Nam và việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam thì:

  a. Thuộc thẩm quyền xét xử chung của Tòa án Việt Nam và Tòa án nước hữu quan có liên quan

  b. Thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam

  c. Pháp luật Việt Nam qui định thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án nước ngoài

  d. Pháp luật Việt Nam chua quy định xác định thẩm quyền xét xử trong trường hợp này

  e. Tất cả điều sai

   

  22. Theo pháp luật Việt Nam, vụ ly hôn giũa công dân Việt Nam và người nước ngoài là:

  a. Thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam, nếu cả hai vợ, chồng làm ăn, sinh sống ở Việt Nam

  b. Thuộc thẩm quyền xét xử chung của Tòa án Việt Nam và Tòa án nước ngoài có liên quan nếu cả hai vợ, chồng làm ăn sinh, sống ở Việt Nam

  c. Thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam

  d. Thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam nếu có liên quan đến tài sản tại Việt Nam

  d. Tất cả đều sai

   

  23. Giải quyết xung đột pháp luật về hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam thì:

  a. Trong moi trường hợp các bên trong hợp đồng đều có thể thỏa thuận về hình thức của hợp đồng

  b. Hình thức của hợp đồng sẽ tuân theo pháp luật của nước nơi ký kết hợp đồng

  c. Hình thức của hợp đồng sẽ tuân theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng

  d. Câu a,c đúng

  d. Tất cả đều sai

   

  24. Anh A là công dân Việt Nam chết trên lãnh thổ Lào để lại di sản thừa kế gồm: Quyền sử dụng đất tại Việt Nam và quyền sở hửu một căn nhà trên đất đó, một căn nhà và một chiếc xe gắn máy ở Lào. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp quan hệ này được giải quyết như sau:

  a. Định danh tài sản căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  b. Định danh tài sản căn cứ vào pháp luật của nước nơi có Tòa án thụ lý vụ tranh chấp

  c. Tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án Việt Nam

  d. Định danh tài sản sẽ căn cứ vào luật của nước nơi có tài sản

  e. Tất cả đều sai

   

  25. Theo pháp luật Việt Nam, vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam là:

  a. Những vụ án mà bị đơn là công dân nước ngoài, người không có quốc tịch, cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam

  b. Những vụ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

  c. Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch nếu cả hai vợ, chồng cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam

  d. Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam

  e. Tất cả đều sai

   

  26. A và B là công dân nước C nhưng cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Đến năm 2007 mâu thuẩn phát sinh trong đời sống vợ,chồng và B đã nộp đơn yêu cầu xin ly hôn trước Tòa án Việt Nam. Nhưng sau khi xin ly hôn và trước khi ly hôn được giải quyết, cả A và B về nước hay sang nước khác sống. Vây ly hôn ở dây có yếu tố nước ngoài nhưng vào lúc Tòa án giải quyết thì không còn ai sinh sống ở Việt Nam nữa. Hoặc có thể xảy ra vào lúc xin ly hôn, cả hai đều không sinh sống ở Việt Nam nhưng họ xin ly hôn ở Việt Nam. Trong hai trường hợp trên theo pháp luật Việt Nam thì Tòa án Việt Nam :

  a. Có thẩm quyền giải quyết

  b. Không có thẩm quyền giải quyết

  c. Chỉ có thẩm quyền giải quyết khi bị đơn có tài sản ở Việt Nam

  d. Bộ luật tố tụng không đề cập đến

  e. Tất cả đều sai

   

  27. Việc xin ly hôn giữa hai bên đương sự đều là công dân Việt Nam trong đó có một bên đang cư trú ở nước ngoài và một bên ở trong nước. Theo pháp luật Việt Nam thì trường hợp này Tòa án Việt Nam:

  a. Không có thẩm quyền giải quyết

  b. Có thẩm quyền giải quyết

  c. Có thẩm quyền giải quyết khi nguyên đơn ở nước ngoài tạm thời về Việt Nam

  d. Có thẩm quyền giải quyết nếu bên ở tại Việt Nam là bị đơn

  e. Tất cả đều sai

   

   

  28. Công ty A là cong ty nước ngoài( nước X ) có thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM. Ngày 01/08/2007, ông trưởng văn phòng đã ký hợp đồng không thời hạn tuyển dụng bà B (mang quốc tịch nước X) vào làm công việc thư ký. Một thời gian sau hai ben có tranh chấp và bà B có yêu cầu tòa án Việt Nam giải quyết. Theo tình huống trên, căn cứ vào pháp luật Việt Nam thì:

  a.     Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết

  b.     Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết

  c.      Bộ luật Tố Tung Việt Nam không đề cập tới trường hợp này

  d.     Thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam

  e.      Tất cả đều sai

   

  29.Danh nghiệp A( Việt Nam) và doanh nghiệp B (Việt Nam) cùng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Để có them khách hàng trên thị trường Mỹ, doanh nghiệp A đã sử dụng một số biện pháp cạnh tranh mà doanh nghiệp B cho la không lành mạnh. Nhầm bồi thường thiệt hại mà bên B cho là công ty A gây ra do những hành vi cạnh tranh trên. Theo tình huống trên, căn cứ vào pháp luật Việt Nam thì:

  a.     Tòa án Việt Nam không có quyền qiải quyết

  b.     Chỉ có Tòa án Mỹ có thẩm quyền giải quyết vì quan hệ xảy ra ở Mỹ

  c.      Thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam vì hai doanh nghiệp này đều la doanh nghiệp Việt Nam

  d.     Bộ luật Tố Tụng hiện hành không đề cập đến

  e.      e.Tất cả đều sai

   

   

  30. Doanh nghiệp A Việt Nam có chi nhánh ở nước B, C là công dân Việt Nam làm ăn sinh sống ở B. A va C ký kết một giao dịch ở nước B( ví dụ hợp đồng lao động). Giả thuyết rằng có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thì theo pháp luật Việt Nam:

  a. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền tranh chấp

  b. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền tranh chấp các quan hệ này là quan hệ bên pháp luật nước ngoài

  c. Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết

  d. Chỉ có Tòa án nước B mới có thẩm quyền giải quyết

  e. Tất cả đều sai

   

  Không biết e giải thế này có dúng không?xin mọi người nghiên cứu chỉ giup! E xin cam on!!!

 • 28/10/2014, 09:54:02 SA | Trong chuyên mục Theo dòng sự kiện

  ThanhLongLS
  ThanhLongLS
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 2168
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 173 lần
  ContentAdministrators

  > Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/11/2014

  Từ ngày 02 – 10/11/2014, nhiều chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:

  1. Thông tư 53: Quy chuẩn thóc xuất, nhập kho dự trữ quốc gia

  Từ ngày 03/11/2014, Thông tư 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia chính thức có hiệu lực. Theo đó chỉ tiêu chất lượng của thóc xuất kho dự trữ quốc gia được quy định như sau:

  Chỉ tiêu

  Chất lượng

  1. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

  Đối với các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh

  14,0

  15,5

  2. Tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

  5,0

  3. Hạt không hoàn thiện, % khối lượng, không lớn hơn

  10,0

  4. Hạt vàng, % khối lượng, không lớn hơn

  1,25

  5. Hạt bạc phấn, % khối lượng, không lớn hơn

  10,0

  6. Hạt lẫn loại, % khối lượng, không lớn hơn

  10,0

  Ngoài ra chỉ tiêu chất lượng thóc nhập kho cũng có một số thay đổi (Xem cụ thể ở Thông tư).

  2. Quyết định 52: Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ngày 05/11/2014, Quyết định 52/2014/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bắt đầu có hiệu lực.

  Theo đó, thay thế Quyết định 91/2004/QĐ-TTg ngày 24/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Thông tư 16: Quy chuẩn mới về kiểm dịch, bảo vệ thực vật

  Ngày 05/06/2014 Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư 16/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, trong đó có một số quy chuẩn có nội dung nổi bật như:

  - Quy chuẩn về quy trình giám định bệnh thối loét cà chua.

  - Quy chuẩn về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

  - Quy chuẩn về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây hồ tiêu.

  - Quy chuẩn về quy trình lưu trữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

  - Quy chuẩn về quy trình giám định bệnh ung thu khoai tây.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2014.

  4. Thông tư 139: Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu

  Từ ngày 07/11/2014, biểu thuế suất nhập khẩu với các mặt hàng sau về mức 0% (hiện hành là 2%):

  - Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại [mã 8458.11.00, 8458.91.00].

  - Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58 [mã 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00].

  Nội dung trên được quy định tại Thông tư 139/2014/TT-BTC.

  5. Thông tư 20: Các biểu mẫu áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương

  Ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành bộ biểu mẫu để sử dụng cho việc áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương đối với người chưa thành niên.

  Bộ biểu mẫu này có 29 mẫu,  bao gồm các nội dung như: đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biên pháp giáo dục; quyết định áp dụng, quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục; các bản cam kết, bản báo cáo của người được giáo dục …

  Các cơ quan, cá nhân, tổ chức khi sử dụng các biểu mẫu này phải đảm bảo thống nhất, có đầy đủ nội dung theo quy định.

  Bộ biểu mẫu này được ban hành tại Thông tư 20/2014/TT-BTP và sẽ áp dụng từ 10/11/2014.

  6. Thông tư 32: Chương trình bồi dưỡng thanh tra giáo dục

  Từ 10/11/2014, các cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ được bồi dưỡng theo chương trình tại Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT.

  Chương trình này bao gồm 75 tiết, trong đó có 34 tiết lý thuyết, 21 tiết thực hành và 20 tiết làm tiểu luận, tìm hiểu thực tế.

  Nội dung đào tạo sẽ tập trung thành 3 phần: Tổng quan về thanh tra và CTV thanh tra giáo dục, các kỹ năng cơ bản của CTV thanh tra giáo dục và công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục.

  Đối với phần kỹ năng, CTV sẽ được đào tạo các nội dung sau:

  - Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra (lập kế hoạch thanh tra, thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ ...);

  - Kỹ năng giải quyết khiếu nại;

  - Kỹ năng giải quyết tố cáo;

  - Kỹ năng tiếp công dân; thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra,khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; lập biên bản xử phạt VPHC.

  Các CTV sẽ được đào tạo theo hình thức tập trung một đợt tại cơ sở bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nếu đạt yêu cầu.

  7. Thông tư 40: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành công an

  Ngày 23/9/2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BCA để hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, CA xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

  Thông tư có một số quy định mới đáng chú ý sau:

  - Quy định thêm trường hợp được xét tặng danh hiệu thi đua là Chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND nhập ngũ đợt 1 của năm.

  - Thay đổi một vài tiêu chí xét chọn đối tượng đạt các danh hiệu một số danh hiệu như “chiến sĩ thi đua cơ sở”, “chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an”, “chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

  - Tăng thêm đối tượng được khen thưởng là học viên các trường CAND.

  Thông tư 40 có hiệu lực ngày 10/11/2014 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BCA.  

  8. Nghị định 87: Chính sách thu hút nhân lực KHCN từ nước ngoài

  Theo Nghị định 87/2014/NĐ-CP, người VN ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học – công nghệ tại VN được hưởng các ưu đãi sau:

  - Được cấp thị thực nhiều lần hoặc Thẻ tạm trú với thời hạn tối đa, xem xét cấp Thẻ thường trú;

  - Được bổ nhiệm, thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN, chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN; bổ nhiệm chức danh nghiên cứu đối với người VN ở nước ngoài;

  - Rút gọn thủ tục Cấp phép lao động;

  - Hỗ trợ chỗ ở trong thời gian hoạt động tại VN; bố trí phương tiện đi lại nếu chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng;

  - Ưu đãi tối đa về thuế, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo KHCN;

  - Được chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài, được dùng thu nhập hợp pháp bằng đồng VN để mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài

  Điều kiện cho phép hưởng ưu đãi trên được quy định cụ thể trong Nghị định.

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/11/2014.

 • 28/10/2014, 09:31:16 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  thuyanle123
  thuyanle123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Em có một số thắc mắc kính xin luật sư giải đáp giúp. Nhà em ở Quảng Ngãi, trong vườn có đường dây cao thế chạy qua. Đã nhận đền bù số cây cối thuộc hành lang vào thời điểm đó - năm 2006. Nay gia đình em muốn tách thữa đất nhưng bên địa chính họ nhận quyết định trừ phần đất thuộc hành lang điện - nói đó là phần đất của điện lực. Qua tìm hiểu thì các hộ dân lân cận cũng chỉ nhận bồi thường cây cối như nhà em thôi. Em qua điện lực hỏi thì họ nói đất đó thuộc điện lực vì đã đền bù rồi nên địa chính phải trừ phần đất đó ra. Nhưng điện lực cấp dưới tìm lại hồ sơ cũ thì cũng chỉ có biên bản đền bù cây thôi. Họ nói gia đình em nên làm đơn khiếu nại cho xã chứng là chỉ đền bù khoản đó thôi. Luật sư cho em hỏi trường hợp này nhà em khiếu nại được không và phải làm như thế nào. Em xin cảm ơn luật sư.

 • 27/10/2014, 10:23:53 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  quetiennhat
  quetiennhat

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2012
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Em đang tìm hiều về Chứng minh chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

  Em đang gặp khó khăn về khái niệm Kiểm tra chứng cứ ? và những tài liệu về nội dung hay phương pháp kiểm tra chứng cứ ? 

  Rất mong sự giúp đỡ của mọi người :) 

  Và ai có tài liệu về kiểm tra chứng cứ ở Việt Nam và nếu có Thế giới thì có thể share cho em ít để tham khảo không ạ :) 

  Cảm ơn mọi người nhiều :)

 • 27/10/2014, 10:11:18 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp & Đầu tư

  Huyhanh84
  Huyhanh84

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh chị, Hiện mình có ý định mở một shop thời trang ở nhà cho vợ kinh doanh. Địa điểm kinh doanh là nhà bố mẹ, có giấy cấp số nhà, nhà này chưa ai có hộ khẩu ở đó. Vậy khi mình đi đăng ký hộ kd ở quận ghi địa chỉ kinh doanh là ở căn nhà đó thì có hợp pháp không? Có cần phải chứng minh gì không? Nếu làm hợp đồng thuê nhà thì phải đóng thuế vô lý nên có cách nào không phải đóng thuế cho thuê nhà không? Mình xin cảm ơn nhiều.
 • 27/10/2014, 02:49:14 CH | Trong chuyên mục Theo dòng sự kiện

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 15566
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 409 lần
  SMod

  Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ban hành Thông tư 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  Theo đó, Giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe có thời hạn đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam; trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

  Như vậy, người lớn tuổi (quá tuổi quy định nêu trên) sẽ không được cấp Giấy phép lái xe B1.

  Ngoài ra, Thông tư còn quy định nhiều điểm mới khác, đơn cử như: thời hạn đổi giấy phép lái xe, xác minh giấy phép lái xe…

  Thông tư có hiệu lực từ 01/12/2014.

 • 27/10/2014, 10:29:58 SA | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  Chau307
  Chau307

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi

  Gia đình chúng tôi được cấp QSDĐ là Hộ: bà A

  Năm 2010 bà B ( Là vợ cũ của tôi đã ly hôn )đã đưa bà A ( Chị ruột tôi )đến Phòng công chứng sang tên toàn bộ QSDĐ và tài sản liên quan ,Khi có chứng nhận QSDĐ bà B đã đem thế chấp NH để vay tiền và không hoàn thành việc trả nợ NH

  Khi Thi Hành án đến nhà cưỡng chế thì mọi việc mới vỡ lẻ

  QSDĐ trước khi sang nhượng tại Văn phòng Công chứng là QSDĐ được cấp cho Hộ Bà A ,tôi là e ruột bà A nhưng không hề hay biết về việc sang nhượng này .

  Ngôi nhà và đất trên , hiện nay tôi và chị tôi cùng đứa con vẫn đang sinh sống, và hơn 2 năm nay tôi đã gủi đơn kiện đến Tòa và các nơi nhiều lần nhưng không được giải quyết .

  Bây giờ Thi Hành án vẫn đang tiến hành bán Đấu giá ,tôi phải làm cách nào và cần gửi đơn đến đâu để được giải quyết .và làm đơn gửi ở đâu đê Thi Hành Án hoãn việc bán đấu giá này

  Tôi xin cảm ơn !

 • 27/10/2014, 09:29:35 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  em chào luật sư ạ, công ty đang áp dụng phương pháp trực tiếp vậy luật sư cho em hỏi khi cty em nhập khẩu hàng về thì thuế gtgt hàng nhập khẩu hạch toán như thế nào ạ?.

  em có thể hạch toán trực tiếp vào giá trị hàng nhập không ạ?

 • 27/10/2014, 08:41:44 SA | Trong chuyên mục Theo dòng sự kiện

  ThanhLongLS
  ThanhLongLS
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 2168
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 173 lần
  ContentAdministrators

  > Văn bản nổi bật từ 13 – 19/10/2014

  > Haivl đóng cửa: Công ty 24h có mất trắng 33 tỷ đồng?

  > Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/11/2014

  Sau đây là những văn bản nổi bật trong tuần qua (từ 20 – 26/10/2014):

  1. Thông tư 151: Hướng dẫn mới về thuế TNDN, TNCN, GTGT

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về thuế. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

  - Thuế TNDN: mức chi được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ

  Mức chi tối đa 01 tháng lương bình quân thực tế được xác định bằng cách lấy quỹ lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng.

  - Thuế TNCN: Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

  - Thuế GTGT: việc bán tài sản bảo đảm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (kể cả trường hợp bên đi vay tự bán theo ủy quyền của bên cho vay) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

  + Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

  + Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/11/2014.

  Xem Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế tại đây.

  2. Công văn 3789: Mẫu mới Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  Để thống nhất quản lý trên cả nước, Bảo hiểm xã hội mới ban hành Công văn 3789/BHXH-CSXH hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD), theo đó:

  Mẫu C65-HD mới sẽ  gồm 2 loại:

  - C65-HD1 loại 01 liên sử dụng trường hợp in trên máy tính

  - C65-HD2 loại 02 liên sử dụng trường hợp viết trực tiếp

  Số seri sẽ được in phía trên bên phải các liên, mầu đỏ có phát quang dưới ánh đèn và gồm 10 ký tự, trong đó:

  - 02 ký tự đầu lấy theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng mã quân đội là 97, công an là 98)

  - 08 ký tự tiếp theo là số thứ tự.

  Tại giữa các liên phải có in logo của BHXH với đường kính 50 mm bằng mực phát quang không màu, nhìn thấy dưới ánh đèn có tia cực tím (trừ liên số 1 của mẫu C65-HD2).

  Hai mẫu trên sẽ được thống nhất sử dụng từ 01/01/2015 (đối với các mẫu cũ đã được cấp hoặc còn tồn sẽ được thu hồi và hủy).

  3. Thông tư 137: Quy định mới về chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp

  Hướng dẫn Quyết định 01/2014/QĐ-TTg, BTC đã ban hành Thông tư 137/2014/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng.

  Theo đó, thủ tục thanh toán chi bồi dưỡng giám định tư pháp được quy định:

  -  Hồ sơ đề nghị thanh toán tiền bồi dưỡng của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định bao gồm:

  + Giấy đề nghị thanh toán

  + Văn bản phân công người thực hiện và người giúp việc, bảng kê ngày công hoặc vụ việc thực hiện giám định

  Thời gian tối đa từ lúc cơ quan trưng cầu giám định nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán đến lúc thực hiện chi trả là tối đa 15 ngày.

  - Đối với việc thanh toán chi bồi dưỡng cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán:

  Việc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp căn cứ theo văn bản phân công tham gia giám định tư pháp, bảng kê thực hiện giám định theo vụ việc tối đa trong 15 ngày sau khi kết thúc công việc.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2014.

  4. Nghị định 97: Tạo điều kiện cho Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với Việt kiều trong việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch.

  Nghị định này đã tạo thuận lợi trong việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Cụ thể:

  Cơ quan đại diện (CQĐD) sẽ căn cứ vào văn bản pháp luật và giấy tờ từ năm 1945 đến trước 01/7/2009 để xác định quốc tịch Việt Nam cho Việt kiều chưa mất quốc tịch mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch

  Mặt khác, việc quy định cơ quan tiếp nhận và giải quyết cũng được linh động hơn là CQĐD ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện

  Trường hợp Người yêu cầu xác định quốc tịch cư trú tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không có CQĐD thì nộp hồ sơ tại CQĐD kiêm nhiệm hoặc CQĐD nào thuận tiện nhất.

  Nghị định cũng bổ sung thêm Người yêu cầu xác định có quốc tịch mà không yêu cầu cấp hộ chiếu là đối tượng được miễn lệ phí xin nhập, xin trở lại quốc tịch.

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/12/2014.

  5. Nghị định 96: Đốt tiền bị phạt đến 15 triệu đồng

  Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền tệ Việt Nam trái pháp luật – Đó là nội dung được đề cập tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

  Ngoài ra, Nghị định còn xử phạt đối với các vi phạm hành chính về tiền tệ khác, đơn cử như:

  - Phạt tiền từ 40 – 80 triệu đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.

  - Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi từ chối đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho khách hàng.

  Nghị định này có hiệu lực từ 12/12/2014 và thay thế Nghị định 202/2004/NĐ-CP, Nghị định 95/2011/NĐ-CP.

  6. Thông tư 35: Cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với phân bón

  Bộ công thương vừa ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT về áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

  Theo đó, Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng.

  Các mặt hàng được áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động bao gồm Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước; Phân khoáng hoặc phân hóa học có chưa 3 nguyên tố cấu thành là nitro, phosphor và kali.

  Giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận. Trong trường hợp Giấy phép bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân có thể làm văn bản giải trình đề nghị Bộ Công Thương cấp lại Giấy phép, kèm theo đơn đăng ký.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

 • 27/10/2014, 07:47:08 SA | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male


  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (204)
  Số điểm: 2001
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 39 lần


  Xin kính mời các bạn đọc kỹ Văn bản Pháp luật sau:

  CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 98/2014/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 08 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 18 tháng 10 năm 2005;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là tổ chức Đảng); các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều kiện theo quy định.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định số101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

  3. Hợp tác xã.

  4. Người quản lý doanh nghiệp và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này.

  Đối tượng nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 của Điều này được gọi chung là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện thành lập

  1. Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ Đảng, Điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật.

  2. Thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khi có đủ số người lao động là đảng viên, đoàn viên, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó.

  3. Người lao động trong doanh nghiệp có nhu cầu, hoặc mong muốn tham gia hoạt động, được cấp ủy đảng cấp trên cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội cấp trên hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

  4. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

  Điều 4. Quy định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

  Doanh nghiệp có từ 3 người lao động là đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc thành lập và hoạt động được thực hiện như sau:

  1. Doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng: Tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tiến hành rà soát số người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác và đề nghị cấp ủy đảng cấp trên chuyển số người lao động là đảng viên đó về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng: Cấp ủy đảng cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp hoạt động tiến hành rà soát khi có đủ từ 3 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác, tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp làm các thủ tục thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp.

  3. Doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 người lao động là đảng viên chính thức, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chuyển số lao động là đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp; chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 3 người lao động là đảng viên chính thức làm việc cùng doanh nghiệp, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

  4. Doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

  Điều 5. Quy định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp

  1. Tổ chức Công đoàn

  a) Doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  b) Chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

  c) Sau thời gian quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

  2. Tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Cựu chiến binh

  a) Đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Cựu chiến binh cấp trên cơ sở cùng với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp nêu tại Điều 2 Nghị định này phối hợp với doanh nghiệp thành lập tổ chức Đoàn thanh niên và tổ chức Cựu chiến binh tại doanh nghiệp.

  b) Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn cứ vào quy định của pháp luật, Luật Thanh niên, Pháp lệnh Cựu chiến binh và Điều lệ của các tổ chức đó, người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn thành lập thì tổ chức Đảng cấp trên cơ sở phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Cựu chiến binh cấp trên cơ sở xem xét, quyết định thành lập phù hợp với từng doanh nghiệp nêu tại Điều 2 Nghị định này.

  Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

  1. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

  2. Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội

  Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm:

  1. Hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các thủ tục thành lập khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó.

  2. Kiểm tra, đôn đốc việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần doanh nghiệp phát triển bền vững.

  Điều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện:

  1. Tôn trọng, tạo điều kiện và bảo đảm các quyền thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức đó.

  2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội cấp trên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người lao động tham gia thành lập tổ chức phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

  3. Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  1. Căn cứ nguyên tắc, điều kiện và quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động phối hợp tiến hành thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  2. Đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài còn gặp khó khăn trong việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thì trong thời gian từ năm 2014 - 2016 giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức làm điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đó tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trong cả nước.

  3. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc tỉnh; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh liên quan đến thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 6 của Nghị định này.

  5. Hàng năm trước ngày 15 tháng 11, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đánh giá tình hình thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh liên quan.

  6. Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, Chính phủ chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định này.

  Điều 10. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014.

  Điều 11. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, V.III (3b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

   

 • 26/10/2014, 09:22:44 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  lebinh1612
  lebinh1612

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào mọi người, như tiêu đề ạ,

  Em đang học môn luật đầu tư và muốn tìm kiếm một số bài tập tình huống về phần pháp luật về đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có đáp án, để hiểu rõ hơn về môn học, mong mọi người giúp đỡ. Em xin cám ơn.

 • 26/10/2014, 02:52:40 CH | Trong chuyên mục Chia sẻ bản án

  aries.lk1510
  aries.lk1510

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  mọi người ơi cho mình xin bản án liên quan đến liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bản án liên quan đến liên đới chịu trách  nhiệm của chủ sở hữu công trình và người thi công liên đới bồi thường thiệt hại. cần gấp lắm.

 • 26/10/2014, 12:51:41 CH | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  haibang711
  haibang711

  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:28/09/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  đất nhà tôi được thừa kế từ ông nội tôi,có tổng diện tích là 1200m2,năm 1993 nhà nước cấp sổ đỏ có nội dung là;200m2 đất ở và 1000m2 đất hnk ,cấp lâu dài.mới đây khi xét nguồn gốc đất do đất nhà tôi bị ảnh hưởng dự án mở rộng ql1a với diện tích là;237m2,trong đó nhà nước đền cho gia đình tôi 50m2 đất ở và 187m2 đất ao vườn.Trong khi đó đất nhà tôi ở sử dụng từ trước năm 1975 có trích lục do chớ độ cũ cấp ghi là đất ở ,diện tích là; 2 sào,8 thướt,1 tất.tôi có khiếu nại với trung tâm phát triển quĩ đất huyện đông hòa và ubnd xã hòa xuân tây và được đại diện ban giải phóng mặt bằng trả lời như sau:    1- tại thời diểm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993,tại sao gia đình tôi không khiếu nại? đến nay do thời gian quá lâu đã hết hiệu lực khiếu nại?                                                                                                                                                          2-diện tich và vị trí của thửa đất thể hiện trong trích lục hiện rất khó xác định,nên không thể công nhận là đất ỏ được?             Trên đây là 2 nôi dung tôi xin luật sư tư vấn dùm ,việc ban giải phóng mặt bằng trả lời như vậy có đúng không? đất nhà tôi có được công nhận là đất ở không ? Xin chân thành cảm ơn.

 • 25/10/2014, 08:15:05 CH | Trong chuyên mục Vướng mắc pháp lý

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male


  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (204)
  Số điểm: 2001
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 39 lần


  VTC-CTGDVT ‘Chỉ những ai có bản lĩnh, có dũng khí, vì dân, vì nước và không nghĩ cho bản thân mới dám làm. Và tôi tin tưởng Bộ trưởng Công an sẽ làm được’, ý kiến của Phó đoàn ĐBQH Ninh Bình Bùi Văn Phương về thông điệp đánh không để tồn tại vùng cấm của Bộ trưởng Trần Đại Quang.

  Sau khi báo đăng các ý kiến của Đại biểu Quốc hội đánh giá về những hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian gần đây và thông điệp của Bộ trưởng Bộ Công an trong đấu tranh trong phòng chống tội phạm, phóng viên đã ghi nhận ý kiến của cử tri và một số đại biểu xung quanh vấn đề này.

  Tin là sẽ làm được

  Liên hệ tới Trung Quốc, thời gian vừa qua, tại quốc gia này, cuộc chiến chống tham nhũng cũng đang được tiến hành rất khốc liệt, như tuyên bố của Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “nếu không làm được việc này (đấu tranh tội phạm tham nhũng), thì sẽ mất Đảng, đất nước sẽ rối loạn”.

  Bộ trưởng Trần Đại Quang bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
   

  Bộ trưởng Trần Đại Quang bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

  Ông Phương nhận định, “với những việc làm vừa qua của lực lượng công an, tôi thấy rằng đã được đa số cử tri, cán bộ, người dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Theo tôi, đó là sức mạnh, là động lực, là điểm dựa vững chắc để Bộ trưởng Công an và lực lượng Công an nhân dân có thể yên tâm tiếp tục cuộc đấu tranh này”.

  Chia sẻ thêm về tâm tư của cử tri, Phó đoàn ĐBQH Ninh Bình nói: “Người dân vẫn thì thầm với nhau đằng sau những ông lớn đều có lực lượng ngầm bảo kê. Nếu không ai bảo kê sao họ dám ngang ngược vậy, điển hình như “bầu Kiên”. Những người đằng sau bệ đỡ đó có thể là những người có thế lực, vì thế, đấu tranh với những loại tội phạm này thường rất khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẽ làm được”.

  Việc Bộ Công an thực hiện thành công một số chuyên án lớn và bắt một số nhân vật quan trọng như báo chí đã nêu, đây là những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tính chất bảo kê, xã hội đen, móc ngoặc làm lũng loạn thị trường tài chính, tiền tệ đã chứng minh niềm tin này là có cơ sở.

  Ông Phương nhấn mạnh, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, trong đó phải khẳng định lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

  Chính vì vậy, Bộ trưởng Công an đưa ra thông điệp “cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có vùng cấm” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, quan tâm, theo dõi của dư luận và đa số người dân.

  “Chúng ta thấy, đơn cử những vụ án tưởng chừng không ai dám đụng đến như Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm… Mặc dù, vụ xét xử “bầu Kiên” và đồng bọn được dư luận cho rằng chưa được nghiêm, nhưng với những chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự quyết liệt của lực lượng công an mà đứng đầu là Bộ trưởng Công an cho thấy đã dám đối mặt với “vùng cấm”.

  Còn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ông Phương cho rằng, “mấy năm gần đây, lực lượng công an đã làm được nhiều việc, điển hình như việc Công an Hà Nội thực hiện mô hình 141 rất tốt, theo tôi cần nhân rộng mô hình này để cho người dân ra đường được an toàn hơn, ở nhà thì được ngủ yên hơn”.

  Nhìn nhận về vai trò của lực lượng Công an tại các điểm nổi cộm về an ninh, trật tự vừa qua, Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng: “Nắm bắt ý đồ các thế lực thù địch tạo cớ để vu cáo chúng ta nhiều mặt, lực lượng công an đã đảm bảo sự chủ động, thực hiện khẩn trương, kiên quyết.

  Ông Vinh nhấn mạnh, Bộ trưởng Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp, kế hoạch một cách bài bản để phòng ngừa, ngăn chặn không để tái diễn hành vi gây rối, phá hoại cơ sở kinh tế trong nước, các đối tác đầu tư nước ngoài.

  “Lực lượng công an cũng đã bằng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, bắt, xử lý các đối tượng phạm pháp, nhất là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, có hành động xúi giục, kích động công nhân gây rối. Tôi được biết, tình hình hiện nay đã trở lại bình thường”, ĐB Trần Ngọc Vinh nói.

  Ông Vinh đánh giá rất cao sự chỉ đạo của Bộ Công an, trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang. Bộ trưởng đã rất kịp thời, khẩn trương, cương quyết chỉ đạo bằng giải pháp cụ thể, chặt chẽ cho công an các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có đông khu công nghiệp, nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh….

  Đại biểu này cũng cho rằng, an ninh, trật tự trong bối cảnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, vì vậy rất chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng công an”.

  Đồng tình với ông Vinh, đại biểu Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, sau những sự cố xảy ra ở Hà Tĩnh, Bình Dương…, Quốc hội cần xem xét kỹ khi xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước mắt đề nghị Chính phủ thành lập thêm các đồn công an đủ mạnh ở những khu vực này và tăng cường đầu tư cho lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

  Chúng tôi biết kinh nghiệm của Hà Nội và một số địa phương khác đã rất chú trọng củng cố đồn công an ở khu công nghiệp đã đem lại hiệu quả rất tốt.

  Làm lợi cho ngân sách nhà nước

  Luật sư Trương Anh Tú – Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, thực ra thông điệp này đã được Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra từ lâu thông qua các chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng có chức có quyền như vụ Vinalines, Vinashin…

  Sự quyết liệt đó đã đem lại kết quả rất tích cực, đẩy lùi tội phạm giúp răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, đồng thời cũng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần cùng Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

  Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
   

  Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

  Theo Luật sư Trương Anh Tú, những hoạt động của tội phạm sẽ dẫn tới hai vấn đề, thứ nhất đó là mất ổn định trật tự xã hội, kỷ cương xã hội bị ảnh hưởng; thứ hai là thất thu ngân sách, thiệt hại kinh tế, lớn hơn nhất là mất lòng tin của nhân dân.

  Qua theo dõi ông Tú cho rằng, chỉ tính riêng tội phạm kinh tế, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, các lực lượng công an đã âm thầm phát hiện, điều tra, triệt phá hàng chục ngàn vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế lớn nhỏ, bắt hàng nghìn đối tượng vi phạm, phá hoại nền kinh tế, phát hiện các đối tượng trong nước đang cấu kết với tội phạm nước ngoài nhằm đánh cắp thông tin kinh tế.

  Theo thông tin của Bộ công an, trong 6 tháng đầu năm 2014, chỉ tính riêng lực lượng công an kinh tế đã phát hiện 7.025 vụ án kinh tế, bắt giữ 7.684 đối tượng phạm tội và thu hồi về cho ngân sách nhà nước 21.887 tỷ đồng.

  Song song vụ án “bầu” Kiên, từ vụ án Huỳnh Như; buôn bán ma túy quy mô lớn; tội phạm công nghệ cao; tội phạm nguy hiểm chế thuốc nổ, súng; thế lực thù địch kích động dân tộc thiểu số phá hoại nhà nước… đến đại án Vinalines và hàng loạt các tập đoàn kinh doanh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam đều được Bộ Công an điều tra đến nơi đến chốn; góp phần thanh lọc, làm trong sạch phần nào hệ thống tài chính quốc gia, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng, thu hồi về cho ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỉ đồng.

  Đánh giá thêm về vấn đề này, Đại biểu Bùi Văn Phương – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho biết, trong khi Trung ương đánh giá nguồn thu ngân sách quốc gia đã thấy có nguồn thu tăng trưởng, trước vấn đề này, nhiều ý kiến, nhiều đại biểu cho rằng vì sao khi kinh tế đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, giải thể mà lại có nguồn thu tăng này? Yếu tố gì cho tăng thu ngân sách?

  Theo ông Phương, có thể nói, đây là kết quả của đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm kinh tế, tội phạm tài chính, ngân hàng… Đây là những đóng góp lớn không chỉ giải quyết ANTTXH mà còn góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, giữ lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế.

  Triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm

  Theo đánh giá của Bộ Công an, những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm năm 2014 chủ yếu do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở, nhất là trong quản lý về tài chính, đất đai, tài nguyên, môi trường…Tình hình kinh tế – xã hội còn khó khăn, số người thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều.

  Đồng thời, việc ngăn chặn các ấn phẩm độc hại chưa hiệu quả, nhất là các ấn phẩm đồi trụy, các trò chơi bạo lực trên Internet; tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội đáng báo động. Công tác cai nghiện ở một số địa phương hiệu quả còn thấp, người nghiện ma túy và tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng. Việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng có nơi, có lúc chưa nghiêm…

  Bộ Công an cũng đã đưa ra giải pháp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là đối với các lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, tài nguyên, môi trường, thông tin và truyền thông.

  Bộ Công an sẽ chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội…

  Đại biểu Bùi Văn Phương đề nghị, để đấu tranh với các loại tội phạm, làm ổn định tình hình an ninh trật tự là việc làm đồng bộ của các ngành, các cấp, của cả bộ máy chính trị cũng phải vào cuộc, tuy nhiên trong đó lực lượng công an là lòng cốt.

  Ông Phương tin tưởng rằng, với sự tin yêu của nhân dân, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, sự kỳ vọng của các đại biểu Quốc hội sẽ là sự cổ vũ động viên, sự khích lệ rất lớn để lực lượng CAND tiếp tục cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

  Ông Phương cũng gửi lời chúc Bộ trưởng thực hiện tốt thông điệp của mình để giữ trọn niềm tin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân. Cử tri và đại biểu Quốc hội đặt nhiều niềm tin vào Bộ trưởng và lực lượng công an nhân dân.

  Khởi tố trên 77 nghìn vụ

  Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014, tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh,kịp thời các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành; gia tăng tội phạm được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là 77.913 vụ với 121.039 bị can.

  KKT Nghi Sơn Thanh Hóa kỳ vọng lớn ở kỳ họp Quốc hội lần này

  Trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội thứ 13, ngày 14/10/2014 ông Uông Chu Lưu Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri là Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa. Đúng với bản chất là cuộc cuộc vi hành, Các đại biểu Quốc hội được nghe các Doanh nhân báo cáo tình hình Kinh tế, Xã hội, những khó khăn vướng mắc và bày tỏ tâm tư nguyện vọng.

  Theo đó một Doanh nhân dẫn lời Cựu quân nhân chống thực dân pháp tới Quốc hội cùng với bức mật thư. Hỏi điều gì bí mật, ông cụ nói: "Đã tự cho là mật thư nên tôi không được phép công khai nội dung trong đó, tôi chỉ biết mong mỏi và chờ đợi ! Nhưng tôi tin tưởng rằng sau kỳ họp tình hình Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn chắc chắn sẽ tốt hơn, nếu như nạn tham nhũng có tổ chức được loại trừ".

  Ngay trong kỳ họp Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đưa ra thông điệp: "Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm không có vùng cấm" và trên thực tế gần đây C48 Bộ công an đã trực tiếp phá án tại Thành phố Thanh Hóa. Đó là cơ sở để Doanh Dân Thanh Hóa tin tưởng chờ đón một sự thay đổi tích cực ở Thanh Hóa nói chung và Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng ./.

   

 • 25/10/2014, 11:25:52 SA | Trong chuyên mục Vướng mắc pháp lý

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male


  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (204)
  Số điểm: 2001
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 39 lần


  BỐ VỢ YÊN NGHỈ 20 NĂM CON RỂ CHO MẠO CHỮ KÝ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN,

  CÔNG AN GỬI GIẤY MỜI XÁC MINH CON GÁI NGHĨ GÌ ?, ĐẢNG NÓI GÌ ?

  Lễ giáo từ xa xưa truyền rằng: “Bố vợ chàng rể không tang, để cho ba tháng kẻo nàng tủi thân”. Câu nói này đã không còn phù hợp với xã hội đương đại, cần được sửa đổi. Chả thế mà Quốc hội phải sửa đổi Luật thường xuyên và theo định kỳ đó sao.

  Là một đảng viên, Vũ Văn Dũng không có triết lý về cuộc sống. Dũng không nghĩ tới quy luật vay trả, rõ ràng định kiến vay của người ta ba năm mà trả chỉ có ba tháng là một sự không công bằng. Nếu cứ quan niệm như vậy có lẽ nhà nước phải cho cán bộ đảng viên đẻ thả cửa. Vũ Văn Dũng đã bị mù quáng coi quan niệm đó như là một sự vĩnh cửu, không tôn trọng phía nhà vợ đã đánh động đến giấc ngủ yên của “nhạc phụ”.

  Do con rể là Đảng viên mạo chữ ký chiếm đoạt tài sản mà Ông Lê Văn Thiệu chết 20 năm vẫn được Công an mời làm việc để phá án

  Xuất thân từ một gia đình nông thôn không có gì để gọi là khá giả, vợ làm nông nghiệp chồng kéo xe trâu. Được Chủ tịch UBND xã ưu ái chủ trì lấy biểu quyết cho Dũng trúng cử Trưởng thôn Liên Vinh năm 2005. Lẽ ra đây là cơ hội để Dũng thể hiện tư tưởng người đảng viên cộng sản, thấm thía nỗi cơ cực của anh em họ hàng bạn bè mà giúp đỡ họ.

  Có lẽ đã quá bực bội với cảnh nghèo hèn, Dũng đã trở thành kẻ khát tiền để được nếm các loại vị đời, cần nhiều tiền để tạo thang bước lên đài chính trị cho oai. Dũng đã bất chấp Pháp luật, miễn sao việc làm vừa ý cấp trên của Dũng. Vậy là Dũng kéo bè, kết cánh với lãnh đạo, cán bộ chuyên ngành giải phóng mặt bằng các cấp chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản của Nhân Dân.

   

  Danh sách có tên bố vợ chết gần 20, Dũng cho mạo chữ ký nhận tiền chiếm đoạt 

  Bỏ mặc đơn thư anh em, bạn bè yêu cầu xác minh nguồn gốc đất, xúi giục bên nhà vợ tranh chấp tài sản làm mất hòa khí anh em nội bộ. Dũng đã Bất chấp tâm linh đạo lý lập hồ sơ cho bố vợ nhận tiền khi cụ đã quy tiên gần hai mươi năm. Lập rất nhiều hồ sơ khống lấy tổng cộng hơn bốn tỷ đồng của nhà nước và của người dân.

  Ngoài ra các thu nhập như: Lập hồ sơ khống trên đất tranh chấp, mồi chài bán đất trái thẩm quyền để cấp sổ đỏ, chủ trì, giám sát xây dựng Nhà văn hóa thôn, chủ mưu chiếm đoạt hệ thống điện năng do người dân đóng góp để chia chác lợi nhuận do dịch vụ kinh doanh điện năng mang lại hàng tháng là chưa kể đến.

  Bỗng chốc trở thành kẻ giầu có, nên Dũng ra oai không coi ai ra gì, chửi càn, miệt thị, gây gỗ đánh nhau với người trong xóm làng nên đảng viên Vũ Văn Dũng không còn uy tín. Do vậy Dũng bị người dân ký đơn tập thể tố cáo Dũng với tội phạm có tính chất trọng án.

  Ngược lại đối với cán bộ cấp trên của Dũng và người nơi khác đến Dũng như rất có uy tín, nói ra tiền. Chả thế mà đất nghĩa địa Dũng chiếm đoạt xây bao vào trong vườn nhà mình gọi khách ở Hà Nội về bán đất ở với giá cực sốc đó sao ? 

  Trong khi đơn tố cáo Dũng người dân liên tiếp gửi đến các cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương không giải quyết. Như thách thức với người dân Dũng được thăng chức từ trưởng thôn lên làm Chủ tịch hội nông dân. Do UBND xã thay đổi pháp nhân, có lẽ đã trái hoáy Dũng bị “rút thẻ đỏ” nghỉ việc khoảng một năm.

  Thế nhưng không hiểu sao, sau một năm nghỉ việc Dũng lại sớm được ông chủ tịch xã kế nhiệm ưu ái hơn đã bất chấp các quy định của Pháp luật và của tỉnh công chức lần đầu cho Vũ Văn Dũng vào cán bộ tư pháp – hộ tịch, chỉ với tấm bằng Tốt nghiệp THPT ở năm 47 tuổi, tuy Dũng có nhờ người đi học lấy cho một tấm bằng quản lý nhưng với vị trí cán bộ tư pháp hộ tịch mà Pháp luật quy định về bằng Luật thì không ? 

  Dũng đã thể hiện bản chất tiểu nhân bỉ ổi của mình qua việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trả thù người khiếu nại tố cáo bằng nhiều hình thức. Nhưng với sự trả thù không cho một đứa bé khai sinh đã qua sáu tháng đi đăng ký, chỉ vì trước đó bố mẹ chúng có đơn tố cáo tội phạm của Dũng là việc làm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà toàn xã hội cần quyết liệt lên án.

  Hiện nay người dân có đơn tố cáo các tội danh của Vũ Văn Dũng đến Công an huyện Tĩnh Gia. Căn cứ nội dung đơn và chứng cứ người tố cáo cung cấp. Để làm rõ vụ việc các đối tượng liên quan cần mời đến để làm rõ. Công an huyện vô tình đã viết giấy mời người đã khuất 20 năm nay. Biết tin này người có thẩm quyền có thể không ngạc nhiên nhưng chắc chắn với bà Lê Thị Sen vợ Dũng (cong gái ông Lê Văn Thiệu) sẽ quá đau lòng. Còn về phía Lãnh đạo đảng nên có sự kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc đối với Vũ Văn Dũng, người dân đang nóng lòng theo dõi vụ án mong rằng Vũ Văn Dũng sớm được lôi ra ánh sáng một cách nghiêm minh để còn răn đe kẻ khác./. 

  Lê Minh Vũ - CongTyGiaoDucVuTan

 • 25/10/2014, 09:50:01 SA | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  utlydo
  utlydo

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào A/C,

  Em có tình huống sau mong Anh/Chị có thể góp ý dùm em:

  Bên em có 1 Nhà xưởng NG: 127.000.000 khấu hao 10 năm từ 1/2009 nhưng các năm trước kế toán  có lúc quên hạch toán trích khấu hao và có khi hạch toán ít hơn mức trích  nên khấu hao lũy kế đến đầu năm 2014 chỉ 48.000.000 nhưng số dự kiến trích theo khung thời gian này đáng lẽ là: 63.500.000. Vậy  đầu năm 2014 em có phải làm điều chỉnh j không cho khoảng chênh lệch này, hay chỉ cần lấy giá trị còn lại chưa cho thời gian khấu hao còn để có mức trích khấu hao mới cho 2014 

  Mong Anh /Chị góp ý giúp em

 • 24/10/2014, 09:29:07 CH | Trong chuyên mục Phòng Sinh viên Luật

  ngoctam1995
  ngoctam1995

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mình có 1 câu hỏi muốn hỏi mọi người

  vì sao phá sản là thủ tục thanh toán nợ đặc biệt?

 • 24/10/2014, 07:28:00 CH | Trong chuyên mục Đất đai - Nhà cửa

  vinhnamsky
  vinhnamsky

  Sơ sinh

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiện giờ gia đình tôi có 2 mảnh đất bị thu hồi để làm khu du lịch và mở rộng đường.

  Mảnh đất thứ 1 : Đất của tôi gần khu du lịch Thạch động - tx Hà Tiên - Kiên Giang. Hiện giờ đang bị thu hồi để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch.

  Và được đưa bảng giá bồi thường như sau :

  - CLN - Thuộc hành lang ATGT đơn giá 980.000đ
  - ONT- VT1 - 1.400.000đ

  Như vậy giá có thỏa đáng không ?

  Và diện tích toàn bộ khu đất của tôi là 299m2, nhưng khi đưa bảng báo giá thì tôi cộng diện tích chỉ có 290m2, tôi có khiếu nại nhưng cơ quan giải tỏa đền bù nói như vậy là đúng, vậy tôi phải làm sao ?


  Mảnh thứ 2 : Gần khu du lịch Đá Dựng - xã Mỹ Đức - tx Hà Tiên - Kiên Giang. Hiện giờ đang bị thu hồi (300m2) để nâng cấp và mở rộng tạo điều kiện cho phát triển du lịch.

  Nhưng khi thi công gần đến đất tôi thì không có người có chức năng thông báo đền bù với gia đình tôi, cho đến khi gia đình tôi đi kiểm tra đất thì mới biết là trong đó đang thi công làm đường.

  Và hiện giờ gia đình tôi đã có phản ánh và được xem xét mức giá bồi thường trong thời gian tới.

  Vậy cho tôi hỏi mức giá đền bù của đất trồng cây lâu năm ( CLN ) nằm ở vị trí 1 trên đường tỉnh lộ có mức giá hỗ trợ đền bù là bao nhiêu ?

  Xin cảm ơn !!!

 • 24/10/2014, 07:25:06 CH | Trong chuyên mục Chia sẻ bản án

  Tramhuynh239
  Tramhuynh239

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiện nay cháu là sinh viên trường đại học Luật TPHCM . Cháu đang học môn thuế và cần tìm bản án về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân xét xử ở 2 cấp toà là sơ thẩm hoặc phúc thẩm. Nếu bác, cô, chú nào có thì cho cháu xin. Cháu xin cảm ơn nhiều. Email của cháu là huynhmaitram239@gmail.com

 • 24/10/2014, 04:32:15 CH | Trong chuyên mục Kế toán - Kiểm toán

  Xin LS cho e hỏi 1 chút là
  Công ty e và công ty con của công ty em thuộc diện không phải lập BCTC hợp nhất!
  Vậy trên báo cáo của công ty mẹ, có thể áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu để phản ảnh khoản đầu tư của công ty con vào công ty mẹ không ạ?
  Em xin cảm ơn!

 • 24/10/2014, 01:27:06 CH | Trong chuyên mục Tặng nhau Văn bản Luật

  buiduy27
  buiduy27

  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Bác nào có bản dịch về tội trộm cắp,cướp, cướp giật hay lừa đảo, bội tín của luật hình sự nước Đức không ạ (1 điều cũng được), cho em xin với, em đang cần để làm dẫn chứng, cám ơn các bác rất nhiều ạ!!!!!!!!!!!!

139 Trang «<42434445464748>»